کلیدواژه‌ها = "توسعه پایدار شهری"
بررسی نقش سنت‌های فرهنگی بر توسعه پایدار شهرها با رویکرد جنبش شهر آرام (مطالعه موردی: شهراردبیل)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6366-6372

10.22034/jess.2022.357246.1855

محمد حسن یزدانی؛ مریم جامی اودولو؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی


ارزیابی پایداری توسعه شهری بر مبنای دیدگاه نوشهرگرایی (نمونه موردی: شهرک پرواز تبریز)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6715-6729

10.22034/jess.2023.380065.1950

معصومه قاسمی خویی؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی؛ رسول قربانی