بررسی و توزیع مکانی فلزات سنگین خاک اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان جهت کاربری آن در کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت غلظت عناصر سنگین حاصل از فرو نشست ذرات آلاینده در خاک اطراف و مقایسه غلظت عناصر سنگین در خاک با حدود مجاز جهت کاربری کشاورزی زمین اطراف نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان به اجرا در آمد. منطقه به شبکه های منظم (67 شبکه) تقسیم شد و نمونه گیری خاک در داخل هر شبکه صورت گرفت. برای اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، تعداد 12 نمونه و برای اندازه گیری غلظت کل عناصر سنگین تعداد 50 نمونه از بین 67 نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد هدایت الکتریکی خاکها با توجه به میزان متوسط آن که برابر 13/2 دسی زیمنس بر متر بود. میزان pH خاک ها در حد معمول بوده و محدودیتی برای کشت و کار نداشند. همچنین از نظر مواد آلی، خاک ها دارای میانگین ماده آلی زیر 1 درصد بوده که به این ترتیب میزان آن کم بوده و از این نظر فقیر می باشند. میانگین غلظت کل عناصر مورد بررسی جز کادمیم کمتراز حد بحرانی و غلظت آن در خاک های مورد بررسی آلوده کننده بود. به دلیل انتقال و سمیت فلز کادمیم کشت نباتات صنعتی مثل پنبه و درختان غیرمثمر توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Investigation and Distribution of Soil Heavy Metals in the surrounding soil of Shahid Montazeri Power Plant in Isfahan for Agricultural Use

نویسندگان [English]

  • hamidreza rahmani 1
  • BAHMAN ZAMANI KEBRABADI 2
2 Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I. R. Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the concentration of heavy metals resulting from the deposition of contaminant particles in the surrounding soil and to compare the concentration of heavy metals in the soil with the permissible limits for agricultural use of lands in the surrounding of Shahid Mohammad Montazeri power plant in Isfahan. it was first divided into regular grids (67 grids) based on the grid method and soil sampling was performed in each grid. To measure the physical and chemical properties of soil, 12 samples were selected and 50 samples were selected from 67 samples to measure the concentration of heavy metals. The results showed that soils have an average organic matter content below 1%, which is low and thus the soil is poor. The mean concentrations heavy metals but the concentration of Cd was above the critical level and its concentration was contaminating in the soils.Generally, soil around the plant has no limitations for agriculture in terms of electrical conductivity, pH and concentration of heavy metals except cadmium. It should be noted that due to the transfer and toxicity of cadmium metal, cultivation of industrial plants such as cotton and fruit trees is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Heavy Elements"
  • "Permissible limit"
  • "Normal limit"
  • "Critical limit"
  • "Soil Contamination"