پایش آلودگی فلزات سمی و غیر سمی خاک محل دفن زباله شهرستان تنکابن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آلودگی‌های محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 گروه محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی زیست محیطی و روند آلودگی فلزات در خاک های اطراف محل دفن پسماند شهری در شهرستان تنکابن می باشد. به همین منظور تعداد 29 نمونه خاک از محل دفن، زمین کشاورزی و جنگل، رودخانه و 3 نمونه خاک به عنوان شاهد نمونه برداری شد. و براساس روش‌های استاندارد غلظت عناصر pb، Cd، As، Cr،Zn ، Mo توسط دستگاه جذب اتمیICP-MS اندازه‌گیری شد. نتایج بررسی میزان جذب فلزات سرب، کادمویم، آرسنیک، کروم، روی و مولیبدن به ترتیب 50/51، 27/48، 28/58، 26/20، 50/27، 43/33 میلی گرم برکیلوگرم بود. در بررسی فاکتور آلودگی فلز کادمیوم، آرسنیک و مولیبدن دارای آلودگی بسیار زیاد بودند. همچنین مقدار زمین انباشتگی، خطر اکولوژی فلزات کادمیوم و مولیبدن بسیار شدید بود. طی مقایسه فلزات با استاندادرهای جهانی و محیط زیست ایران همه فلزات به جز فلز سرب، کروم و روی بقیه بالاتر از حد مجاز بودند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که فلزات همبستگی ضعیفی با یکدیگر دارند و دارای منشاءهایی متفاوت می‌باشند. در کل می‌توان نتیجه گرفت که عناصر موجود در خاک کاملا تحت تاثیر شیرابه ناشی از سایت دفن زباله می باشند زیرا عناصر موجود در شیرابه و خاک شیب و روندی مشابه با یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring Toxic and Nontoxic Metals Contamination of Soil in Landfill of Tonekabon in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyedh Farzaneh Seyed Asri 1
  • Ahmad Tavana 2
1 PhD Student in Environmental Pollution, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 2Department of Environment, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

This study aimed to environmentally evaluate the metal contamination trend in soils surrounding municipal solid waste landfill in Tonekabon, Iran. Hence, 29 soil samples were collected from the landfill, agricultural fields, a forest, and a river; and 3 soil samples were collected as controls. Concentrations of pb, Cd, As, Cr, Zn, and Mo were determined by Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) using standard methods. The adsorption assessment results of lead, cadmium, arsenic, chromium, zinc, and molybdenum were 50.51, 27.48, 28.58, 26.20, 50.27 and 43.33 mg/kg, respectively. Contamination factor analysis showed cadmium, arsenic, and molybdenum were highly contaminating. Also, the amount of geoaccumulation and ecological risk of cadmium and molybdenum were very high. When comparing metals with world standards and Iranian environmental standards, all metal amounts except for lead, chromium, and zinc were above the permissible limit. Pearson correlation results showed that the metals had a weak correlation with each other and had different origins. In general, it can be concluded that the elements in the soil are completely affected by the leachate from the landfill site because the elements in the leachate and soil have a similar slope and trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy Metals
  • Soil Contamination
  • Leachate
  • Environmental Hazard Index