بررسی تأثیر آلودگی های معدن مس بر روی خاک و گیاهان اطراف معدن مس بوانات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

2 گروه آموزشی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر معدن مس بر روی خاک و گیاهان اطراف معدن مس بوانات است. مقدار غلظت فلزات سنگین (مس، سرب ، روی، منگنز و نیکل) در خاک و گیاهان مورد بررسی قرار گرفت . سه ایستگاه نمونه برداری برای خاک و گیاه شامل: بالادست منطقه معدنی ، منطقه معدنی کاری بوانات و پایین دست منطقه معدنی انتخاب شد. غلظت عناصر موجود در خاک و گیاه با استفاده از آنالیز ICP-OES اندازه گیری شد. پارامترهای EC، PH ، CFC ، مس، سرب ، روی، منگنز و نیکل در نمونه های خاک نیز تعیین شد. گونه های بومی منطقه، شامل: انگور، بادام و گیاه مرتعی درمنه برای بررسی انتخاب شد. نتایج نشان دادند که حضور مس بوانات بر پراکنش غلظت عناصر مس، سرب ، روی، منگنز و نیکل در خاک موثر بوده و بالاترین غلظت در منطقه معدنی بوانات مشاهده شد. بیشترین غلظت مس در اندام زمینی درمنه (79/53) در منطقه معدنی بوانات است. بیشترین میزان فاکتور انتقال مربوط به عنصر منگنز در در بادام (65/3) و بیشترین میزان فاکتور تمرکز زیستی مربوط به سرب در انگور (60/0) است. معدن مس بوانات بر توزیع غلظت عناصر مورد بررسی در خاک و گیاهان بومی منطقه موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Impacts of Copper Mine Pollution on Soil and Plants Around the Banat Copper Mine

نویسندگان [English]

  • khodakaram shokri 1
  • majid shaban 2
1
2 Department of Environment, Faculty of Environment, Islamic Azad University, Abadeh Branch
چکیده [English]

۱۱۵۳/۵۰۰۰
The purpose of the present study is to investigate the impact of copper mine on soil and plants surrounding the Bavanat copper mine. The concentration of heavy metals (copper, lead, zinc, manganese and nickel) in soil and plants was investigated. Three sampling stations were selected for soil and plant including: upstream mineral zone, Bavanat mining area and downstream mineral zone. Elements of soil and plant elements were measured using ICP-OES analysis. EC, PH, CFC, Cu, Pb, Zn, Mn and Ni parameters were also determined in soil samples. Native species of the region, including: Grapes, almonds and Artemisia rangiens were selected for the study. The results showed that the presence of Bavanat copper was effective on the distribution of Cu, Pb, Zn, Mn and Ni in the soil and the highest concentration was observed in the Bavanat mineral zone. The highest concentration of copper in Artemisia terrestrial organs (53/79) was in the Banat mineral zone. The highest amount of manganese transfer factor was in almonds (3.65) and the highest concentration of bioconcentration was in lead (0.60). The Bavanat Copper Mine has been effective in distributing the concentrations of the investigated elements in soil and native plants of the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “: Copper Mine”
  • “Soil”
  • “Native Plants”
  • “Heavy Metals”