تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهرستان ملایر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارزیابی و آمایش سرزمین، محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر،ملایر، ایران

2 استادیارو مدیر گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

3 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

چکیده

فعالیت های انسانی مانند کشاورزی و توسعه شهری و همچنین فرآیندهای مختلف زیستی و محیط زیستی، ساختار و الگوی سیمای سرزمین را شکل می دهند. هدف از این بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر الگوی سیمای سرزمین شهرستان ملایر در طی بازه بیست ساله می باشد. لذا از تصاویر ماهواره ای لندست مربوط به سالهای 1997، 2007 و2017 برای تولید نقشه های کاربری اراضی و از نرم افزار FRAGSTATS برای کمی کردن سنجه های سیمای سرزمین استفاده شد. سنجه ها شامل مساحت طبقه، میانگین اندازه پهرو، شکل سیمای سرزمین، شاخص بزرگترین پهرو، تعداد پهرو ها و پراکندگی می باشد. نتایج نشان داد که ازسال 1997 تا 2017 مساحت کاربری مسکونی و منابع آب کاهش و مساحت کاربری کشاورزی و اراضی بایر افزایش یافته است. بطوری که کاربری مسکونی از مساحت 11/75373 هکتار به مساحت 04/14675و منابع آب از مساحت 31/23918 هکتار به مساحت 76/248 کاهش یافته است در واقع منابع آب این شهرستان در طی بیست سال 58/32 درصدکاهش یافته است و اراضی بایر ازمساحت 66/117150 در سال 1997 به مساحت 6/182089 در سال 2017 وکاربری کشاورزی از مساحت 13/30029 به مساحت42/38388 افزایش یافته است. همچنین تعداد پهروها، شکل سیمای سرزمین و پراکندگی در کل سیمای سرزمین کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Land Use Changes in Malayer County Using Landscape Metrics

نویسندگان [English]

  • Nazanin naseri 1
  • KAMRAN HYESTEH 2
  • ALIREZA ILDOROMI 3
1 Graduated Master of Land evaluation and Land Planning, Faculty of Natural Resources and Environments, Malayer University, Malayer, Iran.
2 , Assistant Professor Faculty of Natural Resources and Environments, Malayer University, Malayer, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Natural Resources and Environments, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Human activities such as agriculture and urban development (particularly settlement expansion and road construction) as well as biological and environmental processes, structure and pattern of the landscape. The aim of this study was to investigate the effects of land use changes on the landscape pattern of Malayer in the twenty years term. In this research, Landsat satellite imagery of 1997, 2007 and 2017, and the RS for producing land use maps and FRAGSTATS software were used to calculating and quantify Landscape metrics.The metrics used include CA, MPS, LSI, LPI, NP and IJI. The results showed that from 1997 to 2017 the area of residential use and water resources decreased and the area of agricultural use and bayer lands increased. So that increased of the residential use of 75373.11 hectares with an area of 14675.04 and water resources with an area of 23918.31 hectares with a total area of 248.76, the water resources of this city have decreased by 32/58 percent over the course of twenty years, and the Bayer lands from 66717150 in 1997 to 1820,86 in 2017, and agricultural use has increased from 13,30029 to 38388 in area. Also, decreased NP, LSI, and IJI in whole landscape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : "land use"
  • "satellite images"
  • "landscape metrics"