فرشته‌شناسی در معماری اسلامی «تأثیر متقابل زیبایی و تزئینات معماری، با محیط زیست»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند ، ایران

چکیده

مذاهب و ادیان،بر اساس آموزه‌ها-اعتقادات-سنت و کتب آسمانی خود،تأثیرهای چشمگیری را بر هنر و معماری جهان می‌گذارند.دین اسلام،یکی از ادیانی است که با وروداش به جهان،تأثیر بسزایی را در همة ابعاد جامعه بخصوص در هنر-معماری و تزئینات وابسته به آن گذاشت.فرشته به عنوان یکی از المان‌ها در تزئینات معماری،دستخوش این تأثیر قرار گرفت.مقالة پیش‌رو در پی شناخت و بررسی تاریخچه فرشته در معماری اسلامی است.علت انتخاب این موضوع،نگرانی ما از فراموشی تزیینات و معماری اسلامی در معماری معاصر،و تخریب آنها به واسطه عوامل جوی-زیست‌محیطی و آلودگی هوا در عصر معاصر است.بر اساس پژوهش‌های انجام شده،نتیجه‌ای حاصل گردید،تصویرسازی نقشمایة فرشته در طول تاریخ،بر اساس باورها-اعتقادها و آموزه‌های دینی افراد آن دوره بوده است؛تجسم-تصور و تصویرسازی فرشته به قبل از اسلام برمی‌گردد و در اکثر نقاط دنیا به چشم می‌خورد که در دوران اسلامی،جوهره و نقش‌بندی فرشته،بر اساس آموزه‌های اسلام تغییر کرد.در نهایت عوامل محیطی‌ای همانند بروز گلسنگ، باران‌های اسیدی و.... در تزئینات و مصالح موجود در بناهای تاریخی موجب تخریب بیش از پیش آنها گردیده است.این پژوهش بر اساس گرد‌آوری اطلاعات، توصیفی-تحلیلی،با استفاده از ابزار و تحلیل نرم افزار spss می‌باشد.در جمع‌آوری اطلاعات از روش اسنادی(کتابخانه‌ای)استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Archangel in Islamic architecture(The interaction of beauty and decoration of architecture, with environment)

نویسندگان [English]

  • afshin ghorbaniparam 1
  • Ayeh Atapour 2
1 department of Architectural Engineering, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
2 M.sc. student , department of Architectural Engineering, Damavand Branch, Islamic Azad University, damavand, Iran
چکیده [English]

Religions and religions, on the basis of their doctrines, beliefs, traditions and scriptures, have significant impacts on the art and architecture of the world. The art as an element in architectural ornamentation has undergone this effect. The reason for choosing this topic is our concern about the forgetting of Islamic decorations and architecture in contemporary architecture, and their destruction by contemporary environmental factors and air pollution in the contemporary era. Throughout history, it has been based on the religious beliefs and teachings of the people of that period; the incarnation of the angel dates back to pre-Islam and is found in most parts of the world in the Islamic era, the essence and role of the angel , Changed according to the teachings of Islam. Finally, environmental factors such as the occurrence of lichens, acid rain, etc. in decorations and materials in monuments have caused their further destruction. And the analysis is spss software. Document (library) method was used for data collection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "The angel"
  • "the religion of Islam"
  • "architecture"
  • "decorations"
  • "degradation"