ارزیابی کمپوست پسماند جامد شهری و ورمی کمپوست ضایعات کشاورزی از طریق رشد گیاه به لیمو در تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات کمپوست و ورمی کمپوست بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی مانند آنتی اکسیدان، فنل، پرولین و ترکیبات ثانویه گیاه به لیمو ( Lippia citriodora) در تنش شوری است. کمپوست که از پسماند جامد شهری تهیه شده، تثبیت ترکیبات آلی در شرایط هوازی است و با فعالیت میکروارگانیسم های زنده تولید می شود. ورمی کمپوست از ضایعات کشاورزی و با استفاده از انواع کرم ها تهیه می شود. کمپوست و ورمی کمپوست در سه سطح صفر، 10 و 30 درصد حجم گلدان و شوری با غلظت 70 میلی مولار کلرید پتاسیم به گیاهان سه ماهه در گلخانه اعمال گردید. کمپوست (10 و 30 درصد) و ورمی کمپوست 30 درصد رشد را کاهش و مقدار پرولین را افزایش داد اما ورمی کمپوست 10 درصد رشد و فنل گیاهان را در تنش شوری افزایش داد. این کودها در سطوح بالا حاوی مقادیر زیادی از مواد آلی و نمک ها می باشند که سمیت و شوری را افزایش و رشد را کاهش می دهد. ورمی کمپوست کودی بهتر از کمپوست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Municipal Solid Waste Compost and Agricultural Waste Vermicompost by Growth of Lippia citriodora Under Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • Sasan Mohsenzadeh 1
  • Hamideh Zamanpour Shahmansouri 2
1 Associate professor of Biology Department of Shiraz University
2 Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of compost and vermicompost on growth and physiological characters such as antioxidant, phenol, proline and secondary metabolites of Lippia citriodora in salinity stress. Compost which is prepared from municipal solid waste is the stabilization of organic compounds under aerobic conditions and is produced by the activity of living microorganisms. Vermicompost is prepared from agricultural waste and using various worms. Compost and vermicompost were applied at three levels of 0%, 10% and 30% of pot volume, as well as salinity of 70 mM NaCl to the three month-old plants in a greenhouse. The compost (10% and 30%) and the vermicompost 30% reduced growth and increased proline content, however the vermicompost at 10% improved the growth and phenolic compounds of the plants under salinity stress. These fertilizers at high levels, containing large amounts of organic matters and high salts contents, which increase toxicity and salinity and reduce plant growth. Vermicompost is better fertilizer than compost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plant
  • Lemon verbena
  • Antioxidant
  • Essential oil
  • Fertilizer