ارزیابی وضعیت گازهای محیطی و ذرات معلق در محیط اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

2 گروه.جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

گازهای مخرب و ذرات خطرناکی که روزانه توسط واحدهای صنعتی در محیط اطراف رها می گردند، یکی از مشکلات امروزه محیط زیست محسوب می شوند. این تحقیق با روش توصیفی – مقطعی و با هدف بررسی غلظت گازهای (SO2)، (NO2) ،(O3) و (CO) و ذرات معلق(PM10) و (PM2.5) در ایستگاه های مختلف و در ماه های مختلف سال در هوای اراضی اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان انجام گرفت. نتایج نشان داد بیشترین مقدار آلودگی گازها در ماه های سرد سال و غلظت گازهای (SO2)، (NO2) و (O3) از استاندارد هوای پاک ایران بیشتر بود، که غلظت بالای این گازها اثرات منفی زیادی بر گیاهان زراعی و مرتعی اطراف این نیروگاه دارد. درصد گاز مونوکسید کربن (CO) در بین گازهای محیطی نیروگاه از همه بیشتر بود (88درصد) که غلظت آن پایین تر از استاندارد هوای پاک ایران بود. ذرات معلق زیر 5/2 میکرون و زیر 10 میکرون در کلیه ایستگاه ها زیر حد مجاز قرار داشت. همچنین در بررسی شاخص کیفیت هوا (AQI)، تمامی گازهای محیطی (به جز گاز دی اکسید گوگرد (SO2)) و ذرات معلق در محدوده سالم قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of environmental gases and particulate matter in the surroundings of Isfahan Shahid Montazeri Power Plant

نویسندگان [English]

  • hamidreza rahmani 1
  • BAHMAN ZAMANI KEBRABADI 2
1
2 Graduate Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

Destructive gases and hazardous particles that are released daily by industrial units into the environment are one of the problems in today's environment. This descriptive cross-sectional study aimed to investigate the concentrations of gases (SO2), (NO2), (O3) and (CO) and particulate matter (PM10) and (PM2.5) at different stations and at different months of the year in the air around the Shahid Montazeri power plant in Isfahan. The results showed that the highest amount of pollutants in the cold months of the year and concentrations of (SO2), (NO2) and (O3) gases were higher than the Iranian air standard, which high concentration of these gases had many negative effects on crop and rangeland surrounding this plant. Carbon monoxide (CO) was the most abundant (88%) of the plant's environmental gases, with a concentration lower than Iran's Air Standard. Suspended particles below 2.5 microns and below 10 microns were below the permissible limit at all stations. Also in the air quality index (AQI) survey, all environmental gases (except SO2) and particulate matter were within the safe range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahid Montazeri Power Plant
  • Suspended Particle
  • Air Quality Index
  • Sulfur Dioxide