تاثیر نوآوری در مدیریت پروژه و رابطه آن با کاهش آلودگی زیست محیطی در پروژه‌های عمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و کارآفرینی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استاد دانشگاه

چکیده

چکیده
در این مقاله به بررسی تاثیر نوآوری در مدیریت پروژه و رابطه آن با کاهش آلودگی زیست محیطی در پروژه های عمرانی پرداخته شده است. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 200 نفر از مدیران پروژه های عمرانی و ساختمای شهر شیراز بود. که تعداد 127 نفر از این مدیران به عنوان نمونه تحقیق، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات دو پرسشنامه نوآوری گاندی و همکاران(2011) و پرسشنامه محقق ساخته آلودگی زیست محیطی بود که در تحقیقات گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. روایی محتوایی، روایی صوری، روایی سازه و اعتبار پرسشنامه ها به تایید رسید. تنتایج حاصل از پژوهش نشان داد که استفاده از نوآوری در مدیریت پروژه تاثیر مثبت و معنا دار بر کاهش الودگی‌های زیست محیطی دارد. همچنین ابعاد نوآوری مدیریت پروژه نیز تاثیر مثبت و معنا دار بر کاهش آلودگی داشته و بعد نوآوری در فرایند بیشترین تاثیر را بر کاهش آلودگی های زیست محیطی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of innovation in project management and its relationship with reduced environmental pollution In construction projects

نویسندگان [English]

  • vahid keshtiaray 1
  • hosien vazifehdust 2
1 Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Teharn, Iran
2 University professor
چکیده [English]

This paper examines the impact of innovation on project management and its relationship to reducing environmental pollution in construction projects. This study was performed by descriptive correlation. The statistical population of this study included 200 managers of construction and construction projects in Shiraz. 127 of these managers were selected as the research sample using the available sampling method. The data collection tools were Gandhi et al.'s (2011) Innovation Questionnaire and the Environmental Pollution Research Questionnaire used in previous research. Content validity, formal validity, structural validity, and validity of questionnaires were confirmed. The results of the study showed that the use of innovation in project management has a positive and significant effect on reducing environmental pollution. Also, the dimensions of project management innovation have a positive and significant effect on reducing pollution, and then the innovation in the process has the greatest impact on reducing environmental pollution. (Times-12)

Keywords: Innovation, project management, environmental pollution, development projects

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • project management
  • environmental pollution
  • development projects