بررسی تاثیر آزادی سیاسی و اقتصادی بر انتشار CO2 و آزمون منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای ایران همسایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

مطالعات زیادی نشان داده‌‌اند که رابطه بین انتشار CO2 و رشد اقتصادی به شکل U وراونه بوده و برخی دیگر نیز به نبود رابطه مشخصی بین رشد اقتصادی و انتشار CO2 اذعان دارند. در این تحقیق از متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد جمعیت، مصرف انرژی به همراه دو متغیر آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی استفاده شد تا نشان داده شود آزادی سیاسی و اقتصادی چگونه CO2 را در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتش در کشورهای همسایه ایران تحت تاثیر قرار می‌دهد. با استفاده از روش داده‌های تابلویی با اثرات تصادفی در طول دوره 2005- 2015 رابطه آزادی سیاسی و اقتصادی با انتشار CO2 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که آزادی سیاسی تاثیر منفی و معنادار و آزادی اقتصادی تاثیر غیر معناداری بر انتشار CO2 دارند. همچنین منحنی زیست محیطی کوزنتس در این کشورها صادق می‌باشد. مصرف انرژی تاثیر مستقیم و معناداری بر انتشار CO2 داشته در حالی‌که نرخ رشد جمعیت اثر معناداری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Political and Economic Freedom on CO2 Emission and EKC in Neighbor Countries of IRAN

نویسنده [English]

  • Karam Jafariparvizkhanlou
Ph.D student, Azad Islamic University
چکیده [English]

Many studies have sought to learn whether carbon dioxide emissions follow such an inverted-U path, with a variety of mixed results. In this paper economic growth, population growth and per capita energy use variables along with rarely used measures of political and economic freedom were used to see how they influence CO2 emissions and the scope of any potential Environment Kuznets Curve in neighbor countries of IRAN. Therefor random effects of panel data approaches over the periods 2005-2015 were used to investigate the effects of political freedom and economic freedom on CO2 emissions. The results showed that political freedom has significantly negative effects on CO2 emission. While economic freedom significantly affects CO2 emission. As well as the results confirmed KEC in in neighbor countries of Iran. According to the results per capita energy use has significantly positive effects on CO2 emission, but population growth has no significantly effects on CO2 emission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Keyword”
  • “Environmental Kuznets Curve”
  • “Political Freedom”
  • “Economic Freedom”
  • “Energy Use”