بررسی تغییرات توابع توزیع احتمال طبقات قطر، ارتفاع و تاج پوشش درختان تحت تأثیر جهت دامنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده

در این پژوهش تغییرات توابع توزیع احتمال قطر برابر سینه، ارتفاع و سطح تاج پوشش درختان در توده‌های طبیعی ارسباران مورد مطالعه قرار گرفت. به‌این منظور شش هکتار از توده‌های خالص‌این گونه در منطقه‌ای کاملاً حفاظت شده انتخاب و آماربرداری صد درصد شد. در مجموع 625 پایه درخت ممرز (262 پایه در دامنه شمال غربی) و (363 پایه در دامنه شمال غربی) آماربرداری شد. توابع توزیع بتا، گاما، لگ نرمال، نرمال، نمایی و ویبول به‌روش بیشینه درست نمایی و با آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف و اندرسون-دارلینگ برازش شدند. نتایج نشان دادکه توزیع بتا برای مشخصه قطر برابر سینه در هر دو جهت دامنه، تابع توزیع لگ نرمال در دامنه شمال غربی و توزیع نرمال در جهت دامنه شمال شرقی برای مشخصه ارتفاع درخت، توابع گاما و بتا در جهت دامنه شمال غربی و تابع بتا در جهت شمال شرقی به‌عنوان مناسب‌ترین توابع نشان داده شدند. بررسی مقایسه میانگین‌های مشخصه‌ها بر اساس آنالیز ANOVA نیز نشان داد درختان در دو دامنه مورد مطالعه از نظر قطر برابر سینه اختلاف معنی‌داری نداشتند ولی ار نظر ارتفاع و سطح تاج پوشش دارای اختلاف معنی‌دار بودند که‌این موضوع سبب اختلاف در توابع توزیع احتمال نیز شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Changes in Probability Distribution Functions of Diameter, Height and Crown area of Trees Affected by Slope Aspect

نویسنده [English]

  • Roya Abedi
Department of Forestry, Ahar faculty of agriculture and natural resources
چکیده [English]

Changes in probability distribution functions of diameter, height and canopy area of trees in Arasbaran natural stands were studied in this research. For this purpose, six hectares of pure stands of hornbeam species were selected in a protected area. A total of 625 hornbeams (consist of 262 trees in northwest slopes and 363 tees in northwest slopes) were measured. Beta, Gamma, Lognormal, Normal, Exponential and Weibull distribution functions were fitted to the maximum likelihood method and Kolmogorov-Smirnov and Anderson-Darling tests. The results showed the beta distribution for the diameter characteristic in both slope aspects, the log-normal distribution function in the northwest aspect and the normal distribution in the northen aspect for the tree height characteristic, the gamma and beta functions in the northwest slope, and the beta function in the northeast direction was shown as the most appropriate functions. ANOVA analysis also showed that there were no significant differences between the two slop aspect in terms of tree diameter but there was a significant difference in height and canopy cover and this was the reason for differences in the probability distribution functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Distribution”
  • “Model”
  • “Natura stand”
  • “Probability distribution function”