ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه ی موردی: شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 No.2.10 Nastaran Zaare Razmjubin Fath Sadr Highway- Tehran

2 گروه محیط زیست

3 گروه مرتع و آبخیز داری

4 کارشناس محیط زیست

چکیده

سیمای سرزمین، چیدمانی است که در آن ترکیبی از اکوسیستم‌های محلی یا کاربری‌های سرزمین در یک منطقه و در فرم مشابهی تکرار شده-اند. به منظور مدیریت صحیح سیمای سرزمین در برنامه‌های اقتصادی نیاز است اجزای فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی با هم در نظر گرفته شود. این مطالعه به ارزش‌گذاری اقتصادی سیمای سرزمین شهر همدان با کمک سنجه‌های سیمای سرزمین می‌پردازد. به منظور بررسی مطلوبیت سیمای سرزمین از شاخص‌های بصری قابل درک برای عموم مردم، شامل شاخص تنوع و یکنواختی سیمای سرزمین و گسستگی و پیوستگی کاربری‌ها و نیز مساحت کاربری‌ها استفاده شد. برای ارزش‌گذاری اقتصادی سیمای سرزمین از روش ارزش‌گذاری مشروط و به منظور تعیین تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده شد. متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه هر خانوار برای حفظ سیمای سرزمین 49850 ریال برآورد شده است. ارزش کل سیمای سرزمین شهر همدان برابر با 92.211 میلیارد ریال است و ارزش سالیانه هر هکتار از سیمای سرزمین شهر همدان 13میلیون ریال می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که سیمای سرزمین شهر همدان دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی است که این ارزش لزوم حفظ آن را برای سیاست‌گذاران و برنامه ریزان توجیه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landscape economic valuation by intergrating landscape ecology into landscape economics (case study: Hamedan city)

نویسندگان [English]

  • Kamran Shayesteh 1
  • Najme Azizkhani Shadishe 2
  • hamid nouri 3
  • zahra parvar 4
  • Shiva Gharibi 2
1 No.2.10 Nastaran Zaare Razmjubin Fath Sadr Highway- Tehran
2 Department of Environmental Science
3 Department of Rangelands and Watershed Management
4 environment engineering
چکیده [English]

Landscape is an arrangement with a combination of local ecosystems or land uses which repeated in a similar form in the area. In order to a properly management of the landscape, physical and socio-cultural components are needed to be considered in economic programs. This research has been done for economic valuation of landscape in Hamedan. To evaluate the utility of the landscape the visual indicators that were perceived by people, such as diversity and evenness of the landscape and disconnection and continuity and land use were considered. The contingent valuation method and Logit model were applied for landscape economic valuation. The results show that people prefer the landscape with high diversity. Also the landscape with multiple land uses with small area is desirable for them. The average monthly per household willingness to pay for preserving the landscape is 49,850 Rials. The total value of Hamadan landscape is 92.211 billion and landscape value annually per hectare of Hamadan is 13 million Rials. The results show that the landscape of Hamedan has significant economic value that justifies the need to maintain its value for policy makers and planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “economic valuation”
  • “landscape ecology”
  • “Hamedan city”
  • “visual indicator”