مدل سازی نقش اقلیم در پراکنش کنه تارتن دولکه‌ای: مطالعه موردی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترا تخصصی هواشناسی، تهران

2 بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

کنه تارتن دو لکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) یکی از آفات همه جا‌گیر بوده که به بسیاری از گیاهان در مزارع، باغ‌ها وگل‌خانه‌ها خسارت وارد می‌کنند. با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (Maxent) پراکنش کنه تارتن دو لکه‌ای در 70 ایستگاه (باغ‌های میوه) استان تهران انجام شد. در کار حاضر مدل‌سازی پراکنش کنه تارتن دو لکه‌ای با استفاده از 6 متغیر اقلیمی به همراه رکوردهای حضور گونه تهیه شده است. برای ارزیابی نتیجه مدل‌سازی از تحلیل منحنی ROC برای نقاط حضور استفاده شد. با بهره‌گیری از آزمون جک نایف مشخص شد متغیرهای بارش گرم‌ترین فصل سال و حداکثر دمای گرم‌ترین ماه سال برای پراکنش کنه تارتن دو لکه‌ای استان تهران نقش بسزایی داشته که بارش گرم‌ترین فصل سال از اهمیت بیشتری برخوردار است. مقدار میانگین شاخص سطح زیر منحنی برابر 75/0 بدست آمد که نشان می دهد مدل مکسنت بدست آمده برای کنه تارتن دو لکه‌ای از دقت کافی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Role of Climate in Distribution of two-spotted spider mite: Case study of Tehran province

نویسندگان [English]

  • reza JavanNezhad 1
  • Maryam Rezaie 2
1 PhD of Meteorology, Tehran, Iran
2 Asisstant Prof. Zoology Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) Tehran, Iran
چکیده [English]

The two- spotted mite Tetranychus urticae Koch is one of the cosmopolite pests, which attack many agricultural and greenhouse plants. The Maximum Entropy model (Maxent) was used to potential distribution in 70 stations (orchards) of Tehran provinces. Distribution model was obtained using out of 19 environmental variables that only six environmental predictors and presence records had a greater impact on this species were used in the modeling. . The accuracy models were also evaluated by the area receiver operating characteristic curve (AUC) value. According to the Jacknife test, rainfall variables of the warmest season of the year and the maximum temperature of the warmest month of the year were the most contributing in two-spotted spider mite distribution modeling in Tehran province that the rainfall of warmest season was more important. The AUC values, based on training data, was 0.75 confirning the high accuracy of Maxent in predicting the distribution model of two-spotted spider mite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Climate Variables”
  • “Distribution”
  • “Modeling”
  • “Maxent”
  • “Two-Spotted Spider Mite”