تحلیل ابعاد زیست‏ محیطی نظام کشاورزی ارگانیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در ادبیات علمی، دیدگاه‏ها و نتیجه‏گیری‏ها در مورد نقش کشاورزی ارگانیک برای توسعه پایدار جهانی متفاوت بوده و برخی از پژوهشگران نظام کشاورزی ارگانیک را ناکارآمد و محبوبیت آن را به طور عمده ناشی از ایدئولوژی می‏دانند و برخی دیگر معتقدند کشاورزی ارگانیک، در کنار راهکارهای دوستدار محیط‏زیست، پتانسیل بزرگی در جهت تغذیه جمعیت درحال رشد دارد. در همین راستا، این پژوهش بر مبنای پارادایم کیفی به تحلیل فرصت‏ها و تهدید‏های نظام کشاورزی ارگانیک از دیدگاه پژوهشگران مراکز تحقیقات کشاورزی پرداخت و جمع‏آوری داده‏ها نیز از طریق مصاحبه نیمه‏ساختار یافته با 28 نفر از پژوهشگران، با رویکرد نمونه‏گیری هدفمند و روش نمونه‏گیری گلوله برفی انجام شد. یافته‏های پژوهش نشان داد که در کل، فرصت‏های نظام کشاورزی ارگانیک شامل «حفظ و تقویت خاک»، «بهبود آب و هوا و تنوع زیستی» و «روش‏های زیست‏محیطی مناسب» می‏باشند، که در نهایت، منجر به «حفظ محیط‏زیست» می‏شوند و تهدیدهای این نظام کشاورزی نیز «مسایل سیاست‏گذاری و زیربنایی»، «مسایل دانشی، نگرشی و مهارتی» و «آلودگی‏ زیست‏محیطی با تغییر کاربری اراضی» را دربرمی‏گیرند، که در نهایت منجر به «تخریب محیط‏زیست» می‏شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Dimension Analysis of Organic Farming System

نویسندگان [English]

  • yahya safi sis 1
  • Milad Joodi Damirchi 2
  • Hadi Javidi Shirvan 2
1 Ph.D. of Agricultural Extension, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Iran.
2 M.Sc of Agricultural Management, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the scientific literature, views and conclusions about the role of organic agriculture in sustainable global development have varied, and some researchers consider the organic farming system to be ineffective and Its popularity is largely due to ideology, and others believe that organic farming, along with environmentally friendly solutions, has great potential for feeding the growing population. In this regard, based on the qualitative paradigm, this study analyzed the opportunities and threats of the organic agricultural system from the perspective of researchers in agricultural research centers, and data collection was done through semi-structured interviews with 28 researchers, with a targeted sampling approach and snowball sampling method. The research findings show that, in general, the opportunities of the organic farming system include "soil conservation and strengthening", "Improving climate and biodiversity" and "appropriate environmental methods", which ultimately, Lead to "environmental protection" and the threats posed by this agricultural system include "policy and infrastructure issues," "knowledge, attitude, and skill issues," and "environmental pollution with land use change," which ultimately leads to "environmental degradation."

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Biodiversity”
  • “Greenhouse Gases”
  • “Land Use Change”
  • “Soil Conservation and Strengthening”