بررسی عوامل مؤثر بر تخریب تالاب با توجه به معیارهای پشتیبان تصمیمگیری سیپا با رویکرد دلفی فازی (مطالعه موردی: تالاب امیرکلایه، استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

2 کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

چکیده

با توجه به این که تالاب‌ها حد فاصل آب و خشکی هستند، از اهمیت زیادی برای امرار معاش جوامع محلی اطراف، برخوردار می باشند. هدف از این تحقیق تعیین عوامل مؤثر بر تخریب تالاب امیرکلایه واقع در استان گیلان می باشد. معیارهای مورد نظر بر اساس اهداف سیپا در نظر گرفته شده است که شامل 4 معیار ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی می باشد. معیار ارتباطات شامل 6 زیرمعیار، معیار آموزش شامل 5 زیرمعیار، معیار مشارکت با 3 زیرمعیار و معیار آگاهی افزایی با 6 زیرمعیار مورد بررسی قرار گرفتند. با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی، معیارها و زیرمعیارها اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد بخشی نگری سازمان های ذی نفع، عدم آشنایی به ضوابط و رژیم حقوقی تالاب امیرکلایه، عدم توجه و تکیه بر دانش بومی منطقه، کمبود آگاهی از ارزش ها و کارکردها و تهدیدهای تالاب و عدم اصلاح و به روز رسانی قوانین بازدارنده (مانند جرایم و مقررات مربوطه) از مهم ترین عوامل مؤثر شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Influencing Wetland Degradation According to CIPA Decision Support Criteria by Fuzzy Delphi Approach (Case Study: Amir Kalayeh Wetland, Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • Tooba Abedi 1
  • zahra Jensi 2
2 Academic Center for Education, Culture and Research , Environmental Research Institute, Rasht,Iran
چکیده [English]

Wetlands are between water and land; they are of great importance for the livelihoods of the local communities. The aim of this study is to determine the factors influencing the destruction of Amir Kalayeh wetland in Guilan province. The criteria are based on CIPA goals, including 4 criteria as communication, education, participation and awareness-raising. Communication criteria consisted of 6 sub-criteria, education criterion with 5 sub-criteria, participation criteria with 3 sub-criteria and awareness-raising criterion with 6 sub-criteria. The criteria and sub-criteria were prioritized using fuzzy Delphi technique. The results showed the factors as sectional viewpoint of the organizations, lack of knowledge of the rules and legal regime of Amir Kalayeh wetland, lack of attention and reliance on indigenous knowledge, lack of awareness about the values, functions and threats of wetlands, and lack of reform and updating of deterrent laws (such as crimes and regulations) were identified as the most important contributing factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “criteria”
  • “fuzzy Delphi”
  • “Amir Kalayeh wetland”