بررسی نقش هویت، نگرش‌های زیست‌محیطی و جو روانشناختی سبز در ایجاد رفتار شهروندی زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی، دانکشده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هویت ‌زیست‌محیطی، نگرش‌های زیست‌محیطی و جو روانشناختی سبز در ایجاد رفتار شهروندی زیست‌محیطی انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 212 نفر از کارکنان شهرداری شیراز است که به روش نمونهگیری در‌ دسترس انتخاب شدند. منظور تحلیل داده‌ها، روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS‌2 مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روایی از روایی همگرا بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه‌های پژوهش بیشتر از 0/7 می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که هویت زیست‌محیطی و نگرش‌های زیست‌محیطی بر جو روانشاختی سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج پژوهش اثر مثبت و معنادار جو روانشاختی سبز و رفتار شهروندی زیست‌محیطی را تأیید کرد. همچنین جو روانشاختی سبز رابطه میان هویت زیست‌محیطی و رفتار شهروندی زیست‌محیطی را میانجی‌گری نمی‌کند، ولی رابطه میان نگرش‌های زیست‌محیطی و رفتار شهروندی زیست‌محیطی را میانجی‌گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Identity, Environmental Attitudes and Green Psychological climate in Creating Environmental Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • hossein damghanian 1
  • mohammad keshavarz 2
  • seyed abbas ebrahimi 3
  • abbasali rastgar 1
1 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 PhD Student in Organizational Behavior Management, Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Commerce, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between environmental identity, environmental attitudes, and the green psychological climate in creating environmental citizenship behavior. This study was applied in a descriptive and surveyed manner. The population of the study included 212 employees of Shiraz municipality who were selected through available sampling method. Partial least squares method and Smart PLS2 software were used for data analysis. Convergent validity was used to assess the validity and Cronbach's alpha was used to fit the reliability and its coefficient was greater than 0.7 for all research constructs. The findings show that environmental identity and environmental attitudes have a positive and significant effect on green psychosocial climate. The findings confirmed the positive and significant effect of green psychosocial climate and environmental citizenship behavior. The green psychological climate does not mediate the relationship between environmental identity and environmental citizenship behavior, but it does mediate the relationship between environmental attitudes and environmental citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organization
  • Environmental Identity
  • Environmental Attitudes
  • Green Psychological Climate
  • Environmental Citizenship Behavior