بررسی رابطه فردگرایی و شهریت با دغدغه محیط زیستی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 استاد جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی و مدیر قطب جامعه شناسی سلامت دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 مدرس گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

مفهوم دغدغه محیط زیستی از زوایای مختلفی بررسی شده اما در سالهای اخیر با تفکیک آن از مفاهیمی نظیر نگرش، آگاهی و هوشیاری به شکلی مستقل به عنوان متغیری متشکل از مفاهیم عینی و ذهنی در قالب ابعاد افقی و عمودی بررسی می شود. پژوهش حاضر براساس نظر شافرین مولفه های سازنده بعد افقی دغدغه محیط زیستی شامل: محرک احساسی، مولفه شناختی، اراده رفتاری و رفتار عملی را در ارتباط با متغیرهای مستقل بررسی می‌کند. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه تبریز و نمونه آماری آن با استفاده از فرمول کوکران 387 نفر تعیین شده و با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تمام دانشکده های دانشگاه بررسی شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد نگرش زیست محیطی، و پرسشنامه های فردگرایی "شولراف" و شهریت "مک دِید و اِدیر" است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های متناسب با سطح سنجش متغیرها از طریق نرم افزار SPSS انجام شده و یافته‌های تحقیق نشان می دهد میانگین دغدغه محیط زیستی 17/37 و برحسب جنسیت پاسخگویان متفاوت است. همچنین یافته‌ها نشان می دهد، فردگرایی با ضریب رگرسیون استاندارد 154/0 و شهریت با ضریب استاندارد 116/0 به ترتیب بیشترین اثرات مثبت و معنادار را بر میزان دغدغه محیط زیستی دانشجویان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Individualism and Urbanism with Environmental Concerns (Case study University of Tabriz students)

نویسندگان [English]

  • fattaneh Hajilou 1
  • Mohammadbagher Alizadehaghdam 2
  • Nayyer Mohammadpour 3
  • solmaz saghali 4
1
2 Professor of Sociology, Social Science Department, University of Tabriz
3 The Teacher of Sociology , Social Science Department , University of Tabriz
4 Master's degree Graduated in Social Sciences
چکیده [English]

The concept of environmental concern has been studied from many different views, but in recent years it has been distinguished from concepts such as attitude, awareness and environmental awareness as an independent variable consisting of objective and subjective concepts in the form of horizontal and vertical dimensions. Based on Schaffrin's view, this study examines the components of the horizontal dimension of the concept of environmental concern, including: emotional stimulus, cognitive component, behavioral will and practical behavior as a dependent variable in relation to independent variables.The statistical population of the research is the University of Tabriz students. Sample is 387 man who have studied all the faculties of the university in a survey by using multi-stage sampling. Data collection tool is a standard environmental attitude questionnaire. Data analysis was performed through SPSS software. The research findings show that the environmental concern of Tabriz University students is more than the average can be obtained. According to the findings, individualism with a standard regression coefficient of 0.154 and urbanism with a standard coefficient of 0.116 have the most positive and significant effects on the level of environmental concerns of Tabriz University students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Concerns
  • indivdualism
  • urbanism