ارزیابی خشکسالی استان گیلان در دوره 2030-2011 با استفاده از خروجی مدل‌های گردش عمومی جو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

2 مدیر گروه جغرافیادانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، در ابتدا پارامترهای اقلیمی تاثیرگذار بر روی خشکسالی توسط یک مدل مولد داده های آب و هواشناسی به نام LARS-WG برای استان گیلان ریز مقیاس شدند. پس از انتخاب مدل گردش عمومی جو و سناریوی منطبق تر با شرایط اقلیمی منطقه، خروجی های مدل منتخب جهت بررسی وضعیت خشکسالی منطقه در دوره 2030-2011 مورد استفاده قرار گرفتند. ارزیابی خشکسالی برای دو دوره پایه (2010-1992) و دوره پیش بینی (2030-2011) توسط روش TOPSIS صورت گرفت. پس از اعتبارسنجی روش پیشنهادی، عمل پهنه بندی خشکسالی برای دو دوره مذکور با استفاده از روش درون یابی در محیط GIS انجام گرفت. نتایج نشان داد که در قسمتهای مرکزی شهرستان رشت و در بخشهای غربی شهرستانهای آستارا و تالش در دوره 2030-2011 نسبت به دوره پایه بر وسعت مناطقی که از شاخص خشکسالی پایین تری برخوردار هستند افزوده خواهد گردید و انتظار می رود که در آینده شاهد خشکسالی های بیشتری در مناطق مذکور باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drought assessment during 2011-2030 by using output of general circulation climate models (GCMs) in Gilan province

نویسندگان [English]

  • Ladan Kazemi Rad 1
  • Hosein Mohammadi 2
  • Tooba Abedi 1
1
2 Department of Geography, Tehran University
چکیده [English]

Owing to the rise in water demand and looming climate change, recent years have witnessed much focus on global drought scenarios. Drought as a complex natural hazard is best characterized by multiple climatological and hydrological parameters and the assessment of it is important for planning and managing water resources. So understanding the history of drought in the area is essential like investigating the effects of drought. In this study, at first Climate parameters affecting the drought have downscaled by LARS-WG stochastic weather generator over Gilan province in Iran. After choosing a suitable model, outputs of it used for assessing the drought situation in the period of 2011-2030. Assessing the drought was done by TOPSIS method during 2 periods (present and future). After validation of the method, zoning the drought was performed by IDW method in GIS. Results shown that expanse of situations with lower drought index will increase. Also we will expect more droughts in these regions for the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Drought”
  • “GCM model”
  • “LARS-WG”
  • “TOPSIS method”
  • “Gilan province”