تأثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیب‌زمینی‌کاران نسبت به کشت ارگانیک (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دکتری توسعه کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، کشاورزی، کرج، ایران. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

چکیده

کشاورزی ارگانیک یکی از مهم‌ترین نظامهای زراعی است که به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است. علت اصلی این توجه به کشاورزی ارگانیک ضرورت تولید محصولات کشاورزی سالم وعاری از مواد شیمیایی است. هدف اصلی این تحقیق، تاثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیب‌زمینی‌کاران نسبت به کشت ارگانیک است. روش تحقیق، توصیفی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری، شامل کلیه سیب‌زمینی‌کاران در شهرستان اردبیل بود (6380) نفر که حجم نمونه به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 230 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که برای سنجش روایی آن از روش روایی تشخیصی با استفاده از شاخص (AVE) استفاده شد و حداقل آن 50/0 محاسبه گردید. برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد که حداقل مقدار آن 91/0محاسبه شد و مقدار آلفای 88/0 برای ابزار تحقیق نیز حاکی از پایایی آن بود. یافته‏ها نشان داد که اکثریت کشاورزان نگرش نسبتاً مثبتی نسبت به کشاورزی ارگانیک داشتند. یافته‌های مدل معادلات ساختاری نشان داد بین دانش و منابع اطلاعاتی با نگرش سیب‌زمینی‌کاران نسبت به کشاورزی ارگانیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین این متغیرها، درمجموع44 درصد از تغییرات واریانس نگرش سیب‌زمینی کاران نسبت به کشاورزی ارگانیک را پیش‌بینی کردند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of consequences of chemical poisions consumption on attitudes of working potatoes (Case Study: Ardabil City)

نویسندگان [English]

  • abolmohammad bondori 1
  • Naiere mami 2
  • Omid Jamshid Jamshidi 3
  • Abbas Norozi 4
1 MSc of Agricultural Management, University ofMohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 MSc of Agricultural Management, University ofMohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Ph.D of Agricultural Development of University of Tehran, Expertof Imam Khomaini Higher Education Center, Agricultural Research,Education and Extension Organization(AREEO), Karaj, Iran
4 Faculty Member of Imam Khomaini Higher Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

Organic agriculture is one of the most important agricultural systems that is quickly developing throughout the world. The main cause of attention towards organic agriculture is necessity of production of healthy agricultural products and free from chemicals. The main purpose of this research is to analyze the attitude of Ardabil province's farmsteads towards organic agriculture . The research method is descriptive and survey. The statistical population consisted of all the petty farmers in Ardabil city. (6380) The sample size was determined by multi-stage sampling method and using Cochran's formula for 230 people. A researcher-made questionnaire was used to determine the reliability of the index (AVE), which was at least 0.50 calculated. To determine the reliability of the combination method (CR), the minimum value was calculated to be 0.91 and the alpha value of 0.88 for the research tool was also indicative of its reliability. The findings showed that the majority of farmers had a relatively positive attitude toward organic farming. the results of structural equation modeling showed that there was a positive and significant relationship between knowledge and information sources with the attitude of the apple cultivars towards organic cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Organic Agriculture
  • Potatoes
  • Ardabil