بررسی میزان تغییرات زمانی و مکانی غلظت فلزات سنگین (آلاینده و تغذیه‌ای) و پارامترهای کیفی در پساب تصفیه‌خانه‌ی مورد استفاده در آبیاری اراضی فضای‌سبز شاهین‌شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف مطالعه حاضر، پایش پساب تصفیه‌خانه‌ی‌ فاضلاب شهری مورد استفاده در اراضی فضای سبز شاهین‌شهر به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین و پارامترهای کیفی براساس استانداردهای زیست‌محیطی موجود در پساب‌ در طول سال 97-1396 بود. در این تحقیق از هفت ایستگاه نمونه‌های پساب در طول یک سال جمع آوری شد. نمونه‌ها مورد سنجش غلظت عناصر سنگین آلاینده‌ی سرب، نیکل، کبالت، کروم و عناصرسنگین‌تغذیه‎‌ای روی، مس، آهن و منگنز و اسیدیته، هدایت الکتریکی و مقدارکل جامدات معلق بر اساس روش‌های استاندارد قرارگرفتند. نتایج به دست آمده در دو مسیر سنجش تغییرات فصلی و یا ماهانه (زمانی) و سنجش تغییرات ایستگاهی(مکانی) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد، غلظت عناصر سنگین در پساب تصفیه‌خانه پایین‌تر از حدود مجاز است. قیاس غلظت هر یک از عناصر سنگین با استاندارد سازمان‌های محیط زیست ایران، سازمان بهداشت جهانی و آژانس حفاظت محیط‌زیست نشان داد، با توجه به استانداردهای مربوطه پساب تصفیه‌شده بعد از کلرزنی قابلیت مصرف جهت آبیاری فضای سبز را دارد. در مورد اسیدیته و میزان کل جامدات معلق پساب محدودیتی وجود نداشت. میزان هدایت الکتریکی در طول دوره پایش بیش از حدود مجاز بود که با توجه به استانداردها، پساب از نظر میزان هدایت الکتریکی برای آبیاری کیفیت متوسط داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of temporal and local variations of heavy metal (pollutant and nutritional) concentration and qualitative parameters in wastewater of refinery used in irrigation of Shahin Shahr green space of Isfahan

نویسنده [English]

  • hamidreza rahmani
چکیده [English]

The purpose of the present study was to monitor the effluent of municipal wastewater treatment plant used in Shahinshahr lands to investigate the heavy metal concentration and quality parameters based on environmental standards in wastewater during 1396-97. In this study, samples from seven stations were collected during one year. The samples were subjected to standard concentrations of heavy metals such as lead, nickel, cobalt, chromium and nutritional heavy metals zinc, copper, iron and manganese, and acidity, electrical conductivity and total solids content. The results were statistically analyzed in two ways: measuring seasonal or monthly (temporal) and stationary (spatial) changes. The results showed that the concentration of heavy metals in the wastewater was lower than the permissible limit. Comparison of the concentration of each heavy element with the standards of Iran Environmental Protection Agency, World Health Organization and Environmental Protection Agency showed that according to the relevant standards, the treated wastewater after chlorination is capable of irrigation for green space. There was no limitation on the acidity and total amount of suspended solids. Electrical conductivity was exceeded during the monitoring period and by standards the effluent had average electrical conductivity for irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater
  • Heavy Metals
  • Refinery
  • Irrigation
  • Temporal and Local Changes