طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم پایش پیش بینی کننده انتشار گاز دودکش نیروگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه محیط زیست پژوهشگاه نیرو

2 کارشناس پژوهشی گروه الکترونیک و ابزار دقیق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 کارشناس پژوهشی گروه محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

5 کارشناس پژوهشی گروه پایش و کنترل نیروگاه، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

6 کارشناس گروه محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده

پروژه "طراحی، پیاده‌سازی و استقرار سیستم پایش پیش‌بینی کننده انتشار گاز دودکش نیروگاه ها (PEMs)" در پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو تعریف و اجرا گردیده است. مراحل اجرای پروژه مشتمل بر بررسی مستندات علمی و استاندارد های مرتبط با سیستم PEMs ، طراحی و معماری سیستم PEMs ، پیاده سازی سیستم PEMs بر اساس اطلاعات بهره برداری سیستم و داده های اندازه گیری بصورت پیوسته یک نیروگاه بخاری منتخب، استقرار و راه اندازی و بهره برداری از سیستم PEMs بوده است. بعد از نصب سیستم PEMs ، مقادیر واقعی نشر گازهای حاصل از احتراق مشتمل بر NO، SO2، CO، CO2 و O2 اندازه گیری شده و با نتایج حاصل از سیستم مذکور مقایسه شد. در شرایط بهره برداری عادی میزان انتشار پیش بینی شده گاز ها بجز گاز CO دارای انحراف کمتر از 10% نسبت به مقادیر اندازه گیری شده بوده و عدم قطعیت اندازه گیری در حدود 4% ± مقدار اندازه گیری شده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing, engineering and establishing predictive emission monitoring system for power plants

نویسندگان [English]

 • Saeed Nazari Kudahi 1
 • Saeed Mahmoodi 2
 • Mahsa Alaei 2
 • Orod Ahmadi 3
 • Amir Sohrabi Kashani 4
 • Ramin Paydar 4
 • Peyman Pourmoghaddam 4
 • Ramin Fakhri 5
 • Arash Kokabpeyk 6
1 Member of Faculty in environment department of Niroo Research Institute
2 Research Staff of Electronic and Instrument Group, Niroo Research Institute, Tehran, Iran.
3 Faculty member of Kharazmi University, Tehran, Iran.
4 Research Staff of Environment Research Group, Niroo Research Institute, Tehran, Iran
5 Research Staff of Power Plant Monitoring and Control Group,Niroo Research Institute,Tehran, Iran.
6 Staff of Environment Research Group, Niroo Research Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The project entitled "designing, engineering and establishing predictive emission monitoring system for power plants (PEMs)" was described and accomplished by energy and environment research center of Niroo Research Institute. The literature review related to Predictive Emission Monitoring system, designing and engineering of PEMs for power plants, implementation of PEMs for power plants, installation of PEMs for power plants, operation of Predictive Emission Monitoring system for power plants and the performance report of PEMs for power plants were the steps of this project. The predictive emission monitoring of the flue gas components at the selected steam power plant including, NO،SO2،CO,CO2,O2 was modeled and estimated. According to the results of this project it was found that the relative error of of the flue gas components except CO was fewer than 10% in comparison with the measured values. The uncertainty of estimation for Predictive Emission Monitoring system was calculated to be ±4% of measured value.

کلیدواژه‌ها [English]

 • “Continuous emission monitoring systems”
 • “Predictive Emission Monitoring Systems”
 • “Flue Gas Analysis”
 • “Steam Power Plant”