اندازه گیری غلظت عنصرسنگین آرسنیک در خاک ( مطالعه موردی شهرک صنعتی ابیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند ایران

چکیده

آلودگی خاک به فلزات سنگین از معضلات محیط زیست میباشند. در این تحقیق آلودگی خاک مناطق اطراف شهرک صنعتی آبیک مورد بررسی قرار گرفته است. شهرک صنعتی آبیک در استان قزوین واقع شده است. در این تحقیق آلودگی خاک به آرسنیک مورد بررسی قرار گرفته است. از 7 نقطه نمونه برداری صورت گرفته است. پارامترهای خاک نیز اندازه گیری شدند. نمونه برداری خاک در سطح، عمق5 و 10 سانتی متری صورت گرفته است. نتایج نشان میدهند که با افزایش عمق میزان آرسنیک افزایش می یابد. میزان آرسنیک در نقطه شاهد کمترین مقدار بود و بیشترین مقدار در حد فاصل شهرک تا جاده اندازه گیری شد. بیشترین میزان آرسنیک در داخل شهرک مربوط به ضلع جنوبی بوده است .در کل میزان آرسنیک در خاک منطقه صنعتی آبیک در حد استاندارد میباشد . ابتدا به نظر میرسید که وسایط نقلیه بر تجمع آرسنیک در خاک موثر هستند اما نتابج آماری نشان میدهند که با ضریب اطمینان 95% آرسنیک خاک منطقه منشا صنعتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arsenic measurement in soil (case study: Abyek industrial town)

نویسندگان [English]

  • shahrzad khoramnejadian 1
  • mahnoosh atapoor 2
1 department of environment,damavand branch,islamic azad university,damavand,iran
2 Department of environment,damavand branch,Islamic azad university , Damavand, iran
چکیده [English]

Soil contamination is one of the major problem in the world. Abyek industrial zone situated in Qazvin province. In these research soil contamination of surrounding area of Abyek industrial town has been studied. In these study arsenic amount as a soil contaminant were measured. Sampling of six contaminated and one control point were done. Soil parameters were measured too. Soil sampling at surface and depth of 5 and 10 cm were done. Result shown that with depth increasing the amount of Arsenic were increased. Lower amount of arsenic were reported at control point and higher amount reported at area between highway and industrial town. Higher amount of arsenic was on the south side of industrial town. Generally, the arsenic content of soil in the abyek industrial town is standard. first seems vehicles has an inmportamnt effect on arsenic concentration in soils but statistical results shown with 95% confidence that soil arsenic has an industrial origin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Keyword”
  • “Arsenic”
  • “industrial town”
  • “heavy metals”
  • “soil contamination”