مدل تحلیل عملکرد چشم انداز رویکردی نوین در ارزیابی طرحهای مرتعداری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

چکیده

برای شناخت اکوسیستمهای مرتعی، پایش روند تغییرات و برنامه ریزی مدیریتی در راستای بهره برداری پایدار ارزیابی مراتع واگذار شده به بهره برداران ضروری می باشد. جهت ارزیابی وضعیت مرتع قبل و بعد از واگذاری سامانهای عرفی مرتعی به بهره برداران و اجرای طرحهای مرتعداری تاکنون هیچ گونه مدل منسجم و مدونی تهیه و تدوین نگردیده و ارزیابی ها صرفا بر اساس نظرات کارشناسی بوده و فقط تعداد دام مورد توجه قرار می گیرد و ارزیابی تغییرات پتانسیل عرصه و تغییرات کیفی خاک که بستر رویشگاه است، هرگز مد نظر قرار نمی گیرد. مدل تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) یک شیوه پایش است که خاستگاهی استرالیایی دارد و برای ارزیابی اثرات تخریبی معادن بر اکوسیستمها و پایش روند احیایی و بازسازی آنها استفاده می شود. این مدل سه ویژگی اصلی عرصه‌های طبیعی شامل پایداری، نفوذ پذیری و چرخه مواد غذایی در خاک را با استفاده از یازده شاخص سطح خاک مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این روش به آسانی قابل آموزش و یادگیری بوده و اجرای آن ارزان می‌باشد. بنابراین مدل تحلیل عملکرد چشم انداز به عنوان روشی موثر و کارآمد در ارزیابی و پایش سامانهای عرفی مرتعی و اجرای طرحهای مرتعداری پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landscape Function Analysis a new approach for evaluation of the range management projects in Iran

نویسنده [English]

  • Morteza Mofidi Chelan
Assistant Professor, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Urmia University
چکیده [English]

Based on evaluation of rangeland management projects conducted by rangeland technical office on 2000, surveillance factor was recognized as important factor in correct executing of rangeland management projects. Having regard to lack of success of previous management operations in preventing of rangeland degradation, so giving rangelands to private sector and use of people contribution stated as novel method in rangeland management. It is essential to evaluation the efficiency of this method in applied areas in which wide field investigations by using scientific procedures is required and those results could led executives to obtain primary purposes in optimizing of giving rangelands to civil people. For evaluation of rangeland habitats, various procedures are presented which each of them has advantageous and disadvantageous. Present study with the aim of introducing Landscape Function Analysis (LFA) model as quick and reliable method which can predict undesirable changes and announce preventive and early warnings, and its application as new approach for evaluation of rangeland management projects in Iran. Results show that Landscape Function Analysis is simple, low-cost and fast method for consideration of surface soil indices and rangeland functional properties. Also, this method easily could be trained and learned and its execution is inexpensive

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Landscape Function Analysis”
  • “evaluation”
  • “rangeland management projects”
  • “rangeland eco-system”