استفاده از فن آوری غشایی اسمز معکوس جهت حذف نیکل از پساب صنایع آبکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

5 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

چکیده

امروزه یکی از خطرناکترین انواع فاضلاب های صنعتی، فاضلاب صنایع آبکاری می باشد. استفاده از تکنولوژی سیستم های غشایی از میان سایر روش های مختلف بازیافت آب و فلزات از فاضلاب این صنایع، بسیار مورد توجه است و رشد روزافزون دارد. در این مطالعه روش اسمزمعکوس (RO) برای تصفیه و پالایش پساب صنایع آبکاری مورد بررسی قرار گرفته است.آزمایش های پایلوتی بر روی فاضلاب این صنعت که حاوی غلظت های نیکل 50، 100، 150و 200 میلی گرم در لیتر می باشد، صورت گرفته است. این فاضلاب از غشاء مرکب نازک پلی آمیدی RO عبور داده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش فشار از 3 بار به 4 بار ، میزان حذف نیکل از 5/90% به 5/96% و میزان تغییرات حذف TDS بر اساس تغییرات فشار، از 4/97% در فشار 3 بار به 4/98% در فشار 5 بار افزایش می یابد.
با توجه به مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری نمود که از بین روش های مختلف، اسمز معکوس بهترین راندمان را برای حذف نیکل دارا می باشد و می تواند در مقیاس میدانی به عنوان یک گزینه مؤثر بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use Of Reverse Osmosis For Removal Of Nickel From Electroplating Industrial Sewages

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mohassel Akhlaghi 1
  • Vahid Nasrolahtabar Ahangar 2
  • Reza Haji Seyed Mohammad Shirazi 3
  • Seyed Mehdi Borghei 4
  • Sommayeh Saadi 5
1 Environmental Engineering, Department of Environment, University of Tehran, Iran.
2 Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Campus, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Campus, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Faculty of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
5 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Electroplating industrial waste is one of the most critical industrial waste problems. There is a growing interest in developing methods for recovering metals and water from plating waste stream using membrane technology. In this project, reverse osmosis (RO) technology has been studied for electroplating industries wastewater treatment. in this study, nickel sulfate (20 percent) and nickel chloride (20 percent) were used with urban water. Pilot tests on nickel plating wastewater with 50,100,150 and 200 ppm Ni (II) concentration were delivered using polyamide thin film composite RO membrane. The results showed the average removal of nickel increase to 90.5 and 96.5 percent and the average removal of Total Dissolved Solids reached high to 97.4 and 98.4 percent when the working pressure increase from 3 to 4 and 5 bar, respectively. Based on the results, the reverse osmosis process with a yield of 60 percent at a pressure of 4 bar with a effluent at a concentration of 200 ppm gave a good result in the recovery of nickel and there-circulation and reuse of water.
Therefore this method of nickel removal, when compared to other methods, is more suitable and effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electroplating
  • Reverse osmosis
  • Nickel
  • Water recovery
  • Heavy metals