تحلیل تاثیر کیفیت کالبدی و بوم- سرزمینی میدان‌های شهر تهران در میزان حس تعلق شهروندان(مطالعه موردی: میدان آزادی، میدان حسن آباد، میدان سلماس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معماری تربیت مدرس

2 art faculty

3 دانشگاه تهران

چکیده

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر کیفیتهای کالبدی و بوم سرزمینی میدانهای شهری بر میزان حس تعلق شهروندان به آنها در مقیاس‌های محلی، شهری و فراشهری است. این پژوهش به روش پیمایشی در سه میدان شهر تهران در سه مقیاس یاد شده به دنبال پاسخ تحلیلی به این سئوال است که کیفیت‌های کالبدی و بوم سرزمینی و هر یک از عناصر و سنجه‌های سازنده انها به چه میزان در هر یک از میدانهای محلی، شهری و فراشهری تاثیر میگذارند و به چه میزان دو کیفیت کالبدی و بوم- سرزمینی در هر یک از مقیاسها همبستگی دارند. روش تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی است که به روش مصاحبه و پرسشنامه‌ها داده‌ها جمع‌اوری شده و با روش‌های اماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند دو متغیر کیفیت کالبدی و بوم سرزمینی به مقدار توجهی بر میزان حس تعلق شهروندان تاثیر می‌گذارند و به‌میزان قابل توجهی همبستگی دارند. میدان محلی و میدان های فراشهری تقریبا به یک میزان دارای حس تعلق شهروندی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effect of Physical and ٍEcological Quality of Tehran's Squres on the Sense of Belonging Citizenship

نویسندگان [English]

  • Bita Haddadian 1
  • mansour yeganeh 2
  • seyed sina pooya 3
1 gisha birdge
2 gisha birdge
3 ut
چکیده [English]

The subject of this study is to investigate the effect of the physical and territorial qualities of urban areas on citizens' sense of belonging to them in local, urban and Meta -city scales. This research is a survey in three areas of Tehran in three dimensions, based on the analytical response to this question that how much the physical and ecological qualities and each of its elements and measurements in each field Local, urban and Meta -city are affected to the sense of belonging. The research method is a correlational survey that is conducted through interviews and questionnaires. Data are analyzed using descriptive and inferential statistics.
The findings show that, two variables of physical quality and quality of ecology have a significant and moderate effect on the sense of belonging citizenship. The physical and ecological qualities are solidly correlated with each other. “Scale “,“local Squres “,“Urban Squres “,“Meta- city squres “,“Sustainble Place “

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Scale “
  • “local Squres “
  • “Urban Squres “
  • “Meta- city squres “
  • “Sustainble Place “