تأثیر مالیات های زیست محیطی بر مصرف گوشت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

هرﭼﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد، اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارها و روش های اقتصادی جدید همچون ﻣﺎﻟﯿﺎت ها ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مالیات های زیست محیطی بر مصرف گوشت در ایران است. در این راستا، با استفاده از کشش‌های عرضه و تقاضا، اثر مالیات بر آلودگی ناشی از مصرف دو کالای گوشت قرمز و گوشت طیور در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات موردنیاز در این مطالعه شامل کشش های عرضه و تقاضای گوشت قرمز و گوشت طیور و میزان انتشار دی اکسید کربن، متان و نیتروژن است که از مطالعات قبلی گرفته شد. نتایج حاکی از اثر معنی دار مالیات بر کاهش مصرف گوشت مخصوصاً گوشت قرمز است. بنابراین دولت با وضع مالیات بر مصرف گوشت می تواند انتشار آلودگی را کنترل کند و از این طریق، مانع تخریب محیط زیست و تحقق اهداف رشد توسعه پایدار گردد. لذا استفاده از ابزارهای مالیاتی به عنوان یک راه حل مؤثر در کاهش آلودگی محیط زیست دارای اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Environmental Taxes on Meat Consumption in Iran

نویسندگان [English]

  • hoda fouladi 1
  • Mohammad Bakhshoodeh 2
1
2 Professor of Agricultural Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Although environmental protection laws in Iran have a long history use of new economic tools and methods such as taxes is needed to achieve sustainable development. The present study aims to investigate the effect of environmental taxes on meat consumption in Iran. In this context, we analyze the effect of tax on pollution caused by consumption of red meat and poultry meat in the consumption basket of urban and rural households. Required information including supply and demand elasticities of red meat and poultry meat and the amount of carbon dioxide, methane and nitrogen released were taken from previous studies. The results reveal significant effect of tax on meat consumption, especially red meat. Thus, the government can control the spread of pollution by taxing meat consumption, and therefore prevents the destruction of the environment and achieves the goals of sustainable development. Therefore, the use of tax instruments as an effective solution in reducing environmental pollution is important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Meat”
  • “greenhouse gases”
  • “environmental tax”
  • “Iran”