ارزیابی کیفیت آب رودخانه بشار با استفاده از شاخص کیفیت آب CCME

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت منابع آب دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج

2 استادیار رشته مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج

چکیده

شاخص کیفیت آب بخش اساسی سیستم مدیریت منابع آب می‌باشد که از آن به‌عنوان مقیاس عددی برای ارزیابی و طبقه‌بندی کیفیت آب برای مصارف مختلف استفاده می شود. پژوهش حاضر متمرکز بر کاربرد شاخص کیفیت آب کانادا (CCME WQI) جهت بررسی کیفیت آب رودخانه بشار برای مصارف آشامیدنی، کشاورزی، آبزی‌پروری، تفریح و سرگرمی، احشام و همچنین کاربرد نمودار شولر جهت بررسی کیفیت آب این رودخانه برای مصارف آشامیدنی می‌باشد. در این پژوهش 3 محل نمونه‌برداری در امتداد رودخانه بشار انتخاب و از هر محل 4 نمونه در فصل‌های مختلف سال 1398 برداشته شد و مورد بررسی قرارگرفته شد. نتایج نشان داد که کیفیت آب رودخانه بشار ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺮﺏ ﺩﺭ رتبه ﺧﻮﺏ ﻭ متوسط و ازنظر آبزی‌پروری و تفریح و سرگرمی ﺩﺭ رتبه عالی و خوب ﻭ ازنظر کشاورزی ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺣﺸﺎﻡ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻯ شولر ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ که کیفیت آب رودخانه بشار ازنظر ﺷﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ خوب ﻭ متوسط ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Bashar River water quality using CCME water quality index

نویسندگان [English]

  • reza khalili 1
  • mohammad parvinnia 2
  • hamed motaghi 1
1 3. Master of Civil Engineering, Student of Water Resources Management, Faculty of Engineering, Yasouj University
2 Assistant Professor of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Yasouj University
چکیده [English]

Water quality index is an essential part of the water resources management system that is used as a numerical scale for evaluating and classifying water quality for various uses. The present study focuses on the application of the Canadian Water Quality Index (CCME WQI) to assess the water quality of the Bashar River for drinking, agricultural, aquaculture, recreational and recreational purposes, livestock, as well as the use of the Schuler diagram to assess the quality of drinking water in this river. In this study, 3 sampling sites along Bashar River and in different seasons of 1398, 4 samples were taken from each site and examined. The results showed that Bashar's river's water quality for drinking is high and medium, and in terms of aquaculture and recreation and recreation is high and good in terms of agriculture and livestock consumption. Also analysis of Schuler plots showed that the quality of the water of Bashar River in terms of drinking is in the good and medium range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Bashar River”
  • “Drinking uses”
  • “Agriculture and aquaculture uses “
  • “Canadian Water Quality Index (CCME - WQI) “
  • “Schuler diagram “