مطالعه تغییرات ضریب تضعیف نور توسط اندازه‌گیری‌های میدانی در سواحل خزر جنوبی (بندر نوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

به‌منظور مطالعه‌ی و اندازه گیری ضریب تضعیف نور، آزمایش با استفاده از هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG و لیزرهای دیودی انجام شد. با تاباندن نور لیزر در طول موج های متفاوت به نمونه های آب خزر جنوبی، شدت نور خروجی توسط یک توان سنج اندازه گیری شد. ضریب جذب نمونه‌های آب با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتری بدست آمد. برای ایستگاه‌های مورد مطالعه، چالوس و کپورچال در فصل های مختلف سال این آزمایش ها تکرار شد. بر اساس نتایج مشاهده شد که در هر دو ایستگاه، نور سبز حداقل تضعیف و بیشترین نفوذ را دارد، درصورتی که در طول موج قرمز و مادون قرمز تضعیف خیلی بیشتر و نفوذ نور کمتر است. عواملی همچون ورودی رودخانه به چالوس، جریان‌های کرانه‌ای، شیب ساحل کپورچال،‌ وجود موج شکن نوشهر، نزدیکی منطقه چالوس به ساحل باعث افزایش رسوبات و ذرات معلق، افزایش ضریب پراکندگی در منطقه چالوس شده است. مقدار ضریب تضعیف ناخالصی در هر دو ایستگاه در چهار فصل سال بدست آمد و مشاهده شد که مقدار ضریب تضعیف ناخالصی در فصل بهار برای هر دو ایستگاه چالوس و کپورچال از سایر فصل ها بیشتر و در فصل زمستان کمتر است. فرمول تقریبی بین ضریب تضعیف نور و طول موج ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of light attenuation coefficient variation using field measurement in south of Caspian Sea costs (Nowshahr port)

نویسندگان [English]

  • Masoud Torabi Azad
  • Homa Hosseini
Department of Physical Oceanography, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

In order to study the means of finding the attenuation coefficient in seawater we performed an experiment by the second harmonic of Nd: YAG laser and diode lasers in plasma physics research center .we measured the passing of the light by power meter in distilled water, and two samples of south Caspian Sea water. This research has been made in all seasons of a year. The absorption attenuation of water sample measure by spectrophotometer. The chalos river discharge, long shore currents, the slop of kapurchal beach, noshahr breakwaters and nearest chalos to the beach are the important factors to increase of sediment and suspended solids and increase of light attenuation coefficient in chalos region. It was found that in both stations green light have the minimum attenuation and maximum penetration while red and infrared wave length have much more attenuation and less than penetration. Also the contamination attenuation coefficient was measured in all seasons of 2010 in two stations. The value of contamination attenuation coefficient in spring for chalos and kapurchal stations higher than other seasons and in winter is lower than. Using fitting method an approximate formula for the coefficient and wavelength was derived.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “laser light”
  • “Light attenuation coefficient”
  • “Light absorption”
  • “Lambert law”
  • “South Caspian Sea costs”