ارزیابی کارایی پودر جلبک سارگاسوم آنگیلوسفروم (angustifolium Sargassum) در حذف آنتی بیوتیک پنی سیلیوم جی (بررسی متغیرهای زمان، دما، pH و غلظت جلبک) از آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی و ساختمان، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، خرمشهر، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.

چکیده

در این مطالعه، حذف آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلیوم جی به وسیله‌ی پودر جلبک سارگاسوم آنگیلوسفروم (angustifolium Sargassum) و تاثیر غلظت جلبک (یک در هزار و دو در هزار)، pH محلول (5، 5/7 و 5/8)، زمان تماس (1، 3، 9 و 27 ساعت)، دمای محلول (17 و 27 درجه‌ی سانتی‌گراد) مورد مطالعه قرار گرفته است. غلظت اولیه آنتی بیوتیک پنی‌سیلیوم جی mg/L 25 و حداکثر کارایی جذب در زمان در معرض قرار گیری 27 ساعت، pH 5/8 و دمای C° 27 و با مقادیر 56/31 درصد و 92/36 درصد در غلظت‌های یک و دو در هزار بدست آمد. با توجه به نتایج، زمان (01/10449F=) و درجه‌حرارت (06/1046F=) کارآمدترین پارامترهای دخیل در حذف پنی‌سیلین توسط جلبک بودند. خروجی آنالیز رگرسیون با ضریب تعیین تعدیل شده (Adj R2)817/0 و F برابر با 93/69 ، از فرمول x4 83/0- x3 09/0- x2 19/0- x1 39/0- 45/28=y تبعیت می‌کند. جلبک سارگاسوم آنگیلوسفروم یک جاذب مناسب و کارآمد برای حذف آنتی‌بیوتیک‌ها از محلول‌های آبی است که با توجه به بومی بودن و دسترسی به آن، امکان بهره‌برداری از آن به عنوان یک جاذب طبیعی در سیستم‌های تصفیه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the efficiency of microalgae (Sargassum Angustifolium) in the removal of Penicillin G (Time, Temperature, pH and Concentration) of Water

نویسندگان [English]

  • ebrahim Rajabzadeh Ghotromi 2
  • Mahdi Dashtbozorg 3
1
2 Faculty member of Khorramshahr University of Marine Science and technology, Faculty of Natural Resources, Khorramshahr, Iran.
3 Islamic Azad University, Science and Research Branch, young researchers and elite club, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study, removal of the Penicillin G antibiotic by using algae (Sargassum angustifolium) and the effects of algae concentration parameters (one in a thousand and two in a thousand), pH of solution (5, 7.5 and 8.5), contact time (1, 3, 9 and 27 hours), soluble temperature (17 and 27 º C) were studied. Initial concentration of the Penicillin G was 25 mg/L. The maximum adsorption efficiency was obtained at the exposure time of 27 hours, pH 8.5 and 27 º C and with the values of 31.56% and 36.92% in concentrations of one and two in 1000. According to the results of time (F= 10449.01) and temperature (F = 1046.06) the most efficient parameters involved in the removal of penicillin were by algae. The output of the regression analysis with the modified coefficient (Adj R2) 0.817 and F equals to 69.93, from the Y= 28.45- 0.39X1-0.19X2 -0.09-X3- 0.83X4. The present study showed that the microalgae (Sargassum Angustifolium) is a suitable and efficient adsorbent for the removal of antibiotics from aqueous solutions, which is due to its indigenous and access to it, it is possible to exploit it as a natural adsorbent in filtration systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Penicillin G"
  • "Adsorption"
  • "Sargasium algae (Sargassum angustifolium)"
  • "Removal Percentage"