بررسی تاثیر شیرابه ناشی از دفن پسماندهای شهرستان رشت بر کیفیت آب زیرزمینی (مطالعه موردی: چاه‌های محدوده‌ی دهستان سراوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

2 گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

3 عضو هیات علمی - جهاد دانشگاهی واحد گیلان

4 پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

5 موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

چکیده

با توجه به بالا بودن سطح آب زیرزمینی در دشت گیلان و احتمال آلوده شدن آب‌های زیرزمینی بر اثر شیرابه ناشی از دفن پسماندهای شهری، در این پژوهش کیفیت آب زیرزمینی 9 حلقه چاه در محدوده جنوبی مدفن پسماند شهرستان رشت مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر پارامترهای COD، TN، TP، TDS، EC و سایر ورودی‌های مدل‌های مورد استفاده، به‌دست آمد. به منظور بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی، پارامترهای کیفی مورد استفاده از نظر شرب و کشاورزی در طبقه‌بندی‌های شولر و ویلکاکس در دو فصل خشک و تر با بهره‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی پهنه‌بندی شدند. نتایج نشان داد که کیفیت آب زیرزمینی در این محدوده بر اساس طبقه‌بندی شولر در کلاس خوب و قابل قبول برای مصارف شرب و بر اساس طبقه‌بندی ویلکاکس مناسب و برای کشاورزی قابل استفاده است. مقایسه نقشه‌های پهنه‌بندی نشان داد که تمامی پارامترها در فصل تر در جهت جریان آب زیرزمینی کاهش یافته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که محل دفن پسماند شهرستان رشت تأثیری بر کیفیت آب زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه این تحقیق ندارد و به احتمال زیاد جهت نفوذ و انتقال شیرابه به آب زیرزمینی به همسو با جریان سطحی شیرابه به سمت شمال و شمال غربی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Leachate from the Landfill of Rasht on Groundwater Quality (Case study; the Wells Around Saravan village)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghanbari 1
  • Maryam kianysadr 2
  • mehdi ashournia 3
  • morteza karimi 4
  • majid pouraskari 5
1 Environmental research Institute
2 Department of Environment, College of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
3 academic center for education, culture and research
4 environmental research institute, ACECR
5 ACECR
چکیده [English]

Because of the high groundwater level available in Guilan plain and the possibility of contamination of groundwater due to leachate from urban landfills, in this study, the quality of groundwater in 9 wells in the southern area of the landfill of Rasht was examined and the concentration of COD, TN, TP, TDS, EC, and other input of used methods were analyzed. In order to investigate the spatial and temporal changes in groundwater quality in the study area, the qualitative parameters used in terms of drinking and agriculture purposes in Schuler and Wilcox classifications were zoned into two dry and wet seasons using Geographic Information System. The results showed that groundwater quality in this area is good and acceptable for drinking based on Schuler classification and good and acceptable for agricultural purposes based on Wilcox classification. Comparison of zoning maps showed that all parameters in the wet season have decreased in the direction of groundwater flow. Also, the results showed that the landfill of Rasht has no effect on groundwater quality in the study area and it is most likely that the leachate flow is aligned with the flow of the surface leachate to the north and northwest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Groundwater”
  • “leachate”
  • “solid waste”
  • “Schuler”
  • “Wilcox”