اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جنگلهای دست‌کاشت بر زندگی روستاییان (مطالعه موردی: چاه افضل اردکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه اردکان

چکیده

در اراضی بیابانی، وجود عوامل محدود‌کننده همچون شوری سبب کاهش تنوع و تراکم پوشش گیاهی و در نتیجه کاهش کاربری این اراضی می‌شود که در صورت اعمال مدیریت مناسب می‌توان از این بسترهای طبیعی بیشترین استفاده معقول را به عمل آورد. کشت گونه-های سازگار با شرایط منطقه یکی از اقدامات اصلاحی مدیریتی برای دستیابی به این هدف است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و آسایش زیست محیطی کاشت سه گونه‌ی گزشاهی Tamarix aphylla، سیاه‌تاغ Haloxylon aphyllum و آتریپلکس لنتی‌فرمیس Atriplex lentiformis بر زندگی روستاییان در محدوده‌ی روستای چاه‌افضل اردکان واقع در حاشیه بیابان سیاهکوه انجام شد و دیدگاه ساکنین روستای چاه‌افضل و کارشناسان اداره منابع طبیعی یزد و اردکان به عنوان خبرگان بررسی شد. پژوهش حاضر به روش پرسشنامه انجام شد و نتایج نشان داد که از دیدگاه کارشناسان کشت گونه‌های مذکور بر کاهش رواناب و افزایش نفوذپذیری آبهای سطحی بی‌تاثیر بوده، بر آبهای زیر‌زمینی، خاک، آفات و بیماریها، شادابی و طراوت، پوشش‌گیاهی منطقه و آب و هوای منطقه، اثر زیاد و بر معیشت، بهره‌‌برداری و رضایتمندی اثر کم داشته‌است. از دیدگاه مردم منطقه کشت این گونه‌ها بر آفات و بیماریها، پوشش‌گیاهی و بهره‌برداری، بی‌تاثیر بوده و بر سایر پارامترها اثر معنی‌دار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic, social and environmental impacts of planted forests on the lives of villagers (a Case Study in ChahAfzal-Ardakan)

نویسندگان [English]

  • Manizheh Hajiabedi poor chenari 1
  • Hamid Sodaiezade 1
  • Ahmad Fatahiardakani 2
  • Mohammadreza Ekhtesasi 1
  • Mohammadhassan Emtehani 1
1
2 University of Ardakan
چکیده [English]

In desert area, limiting factors such as salinity reduce the diversity and density of vegetation and consequently reduce the use of these soils, which can make the most reasonable use of these natural substrates if proper management is implemented. Cultivation of species adapted to the region's conditions is one of the managerial corrective measures to achieve this aim. The present study done with the aim of investigating the economic and social effects and environmental welfare of the planting three species of Tamarix aphylla, Haloxylon aphyllum and Atriplex lentiformis and investigated the view of residents and resource management experts of Yazd and Ardakan as experts, in Chah Afzal village located on the edge of the Siahkouh desert, Ardakan, Yazd, Iran. The results showed that from the views of experts the cultivation of the mentioned species had no effect on reducing runoff and increasing infiltration of surface water whereas it had a high impact on ground water, soil, pests and diseases, regional vegetation and climate and also had a low impact on livelihoods, utilization and satisfaction. From the perspective of the residents it had no impact on pests, diseases, vegetation and utilization and had a significant effect on other parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chah‌-Afzal
  • Tamarix aphylla
  • Haloxylon aphyllum
  • Atriplex lentiformis