بررسی کارایی گیاه پالایی در اراضی کشاورزی آبیاری شده با پساب فاضلاب در جنوب تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

جهت بررسی کارایی گیاه پالایی با آفتابگردان، ذرت و شلغم، پژوهشی در سال 1396-1395 در اراضی کشاورزی جنوب تهران با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. کادمیوم در هر سه قسمت برگ، ساقه و دانه آفتابگردان موجود بود اما بیشترین غلظت در برگ (54/0 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) مشاهده شد. بیشترین مقادیر جذب آهن در هر سه گیاه آفتابگردان، ذرت و شلغم در بخش ریشه‌ها انجام شد و غلظت آن در ریشه به طور معنی دار بیشتر از سایر قسمت‌های گیاهان بود. تجمع زیستی کادمیوم در دو گیاه آفتابگردان و ذرت به ترتیب 59/0 و 12/0 بود. فاکتور انتقال منگنز در سه گیاه آفتابگردان، ذرت و شلغم به ترتیب برابر با 88/1، 30/1 و 30/2 بود. در بین سه گیاه مطالعه شده، انتقال عناصر روی، منگنز و مس در گیاه آفتابگردان به ترتیب برابر 99/4، 88/1 و 21/2 بود که نشانگر توان گیاه پالایی آن است . در غالب موارد غلظت عناصر در اندام‌های هوایی گیاهان مطالعه شده در حد کفایت بود اما استفاده گیاهان دارای توان بالای جذب عناصر سنگین (مشابه آفتابگردان) هم زمان با مصرف آب فاضلاب از تجمع این عناصر در خاک جلوگیری کرده و محصول تولیدی نیز قابلیت استفاده خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the efficiency of Phytoremediation method in agricultural lands irrigated with Wastewater in the south of Tehran

نویسنده [English]

  • Hamid Molahoseini
چکیده [English]

to investigate the efficiency of Phytoremediation with sunflower corn and turnip, a study was conducted in 2016-2017 in agricultural lands in the south of Tehran using a complete randomized block design. Cadmium was present in all three parts of the leaves stems and sunflower seeds. the highest concentrations were observed in the leaves (0.54 mg / kg dry matter). The highest levels of iron uptake were in all three sunflower corn and turnip plants in the root zone, and its concentration in the root was significantly higher than in other parts of the plant. Cadmium biomass in sunflower and corn was 0.59 and 0.12, respectively. The manganese transfer factor in sunflower, corn and turnip was 1.88, 1.30 and 2.30, respectively. Among the three studied plants, the transfer of zinc, manganese and copper elements in the sunflower plant was 4.99, 1.88 and 2.21 respectively, which indicates the strength of its Phytoremediation . In most cases, the concentration of elements in the aerial parts of the studied plants was sufficient, but the use of plants with high adsorption capacity at the same time with wastewater consumption prevents the accumulation of these elements in the soil and the product will be usable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Transfer factor
  • Bioaccumulation factor