ارائه بهترین گزینه دفع پسماند با هدف به حداکثر رساندن بازیابی انرژی توسط ابزار ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهر چهارباغ کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت محیط زیست- دانشکده محیط زیست -دانشگاه تهران

2 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 Tehran

چکیده

امروزه یکی از نیازهای کنونی در جوامع طراحی سیستم مدیریت پسماند شهری به منظور پایش پسماند می‌باشد. این در حالی است که درسیستم مدیریت پسماند، با توجه به میزان تولید و ترکیب پسماند، گزینه‌های مختلفی برای مدیریت وجود دارد که علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، بار محیط‌زیستی مختلفی را در بردارند. لذا ضروری است نگاهی جامع‌ به روش‌های مختلف مدیریت پسماند در جوامع، به لحاظ دست‌یابی به گزینه‌ای که از نظر محیط‌زیستی کم‌ترین آسیب را در پی داشته باشد، شود. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثرات محیط-زیستی گزینه‌های مختلف مدیریت پسماند شهر چهارباغ با استفاده از رویکرد چرخه حیات پرداخته است. بدین منظور پس از بررسی و شناسایی وضعیت موجود مدیریت پسماند چهارباغ و کمیت و کیفیت انواع پسماند و روش‌های موجود جهت دفع پسماند تولید شده شهر، اقدام به تعریف و مدل‌سازی سناریوهای مختلف با توجه به شرایط شهر چهارباغ کرده است. نتایج نشان داده است که از بین پنج سناریوی مدل‌سازی شده برای سیستم مدیریت پسماند چهارباغ، سناریوی چهارم، به عنوان بهترین گزینه هم از لحاظ محیط‌زیستی انتخاب گردید. همچنین سناریوی سوم، که به نوعی نشان‌دهنده شرایط کنونی مدیریت پسماند در شهر چهارباغ است، به عنوان بدترین سناریو از لحاظ محیط‌زیستی انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of the best option for waste disposal aim at maximizing energy recovery via assessing means of life cycle (Case study: Chaharbaqh City, Karaj)

نویسندگان [English]

  • Ali Saeedianrad 1
  • Hassan Hoveidi 2
  • Maryam Pazoki 3
1 Environmental Management - Faculty of Environment - Tehran University
2 Faculty of University of Tehran
3 Faculty of University of Tehran
چکیده [English]

Today, one of the current needs in municipal waste management system design communities is to monitor waste. However, in the waste management system, depending on the amount of waste generation and composition, there are different management options that involve different environmental burdens in addition to economic costs. Therefore, it is necessary to take a comprehensive look at the different ways of waste management in societies in order to find the option that has the least environmental impact. the present study investigates the environmental impacts of different waste management options in Chahar Bagh using life cycle approach. For this purpose, after reviewing and identifying the current status of waste management of Chahar Bagh and the quantity and quality of the types of waste and existing methods for waste disposal in the city, it has attempted to define and model different scenarios according to the conditions of Chahar Bagh. The results showed that out of the five scenarios modeled for the Chahar Bagh waste management system, the fourth scenario was selected as the best environmental option. Also the third scenario, which somehow reflects the current conditions of waste management in Chahar Bagh, was selected as the worst scenario in terms of environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste
  • Environment
  • Life Cycle assessment