ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی (مطالعه موردی مناطق 19 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده

مشارکت شهروندان در فرآیند مدیریت پسماند از طریق کاهش تولید و تفکیک پسماندها از یکدیگر در مبدأ به عنوان یکی از کاراترین و اقتصادی ترین روش های پردازشی امروزهدر اغلب کشورهای دنیا صورت می گیرد.در موفقیت این رویکرد به مدیریت پسماند شهری،شهروندان نقش بسیار تاثیرگذاری دارند.هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند خانگی درتهران است که بدین منظور منطقه 19 تهران به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد.روایی و پایایی این پژوهش، با استفاده از تحقیقات مشابه قبلی و نظرات اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه،روایی ابزار تحقیق،تائید شده است.اعتبار درونی (پایایی)ابزار(پرسشنامه) نیز از طریق آلفای کرون باخ با مقدار 84/0برای پرسشنامه‌ها نشان داده‌شده است.رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندخانگی رابطه معنی داری نشان داد و مشخص گردید هر یک از عوامل رتبه بندی متفاوتی در مشارکت دارند.همچنین جهت بررسی متغیرهای جانبی تحقیق (شامل جنسیت وتحصیلات)در ارتباط با مشارکت در مدیریت پسماند خانگی از آزمون تی تک نمونه ای،و اسپیرمن استفاده شد و نتایج نشان داد که بین متغیر تحصیلات و جنسیت با تمایل به مشارکت درمدیریت پسماندخانگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and analysis of factors affecting citizen participation in household waste management (Case study of 19 districts of Tehran)

نویسنده [English]

  • zohreh heydari
Islamic Azad University West Tehran Branch
چکیده [English]

Citizens' participation in the waste management process is achieved by reducing waste generation and separating waste at source as one of the most efficient and economical processing methods in most countries today. Citizens play an important role in the success of this approach to municipal waste management. The purpose of this study was to evaluate and analyze the factors affecting citizen participation in household waste management in Tehran. The research method is descriptive-analytical and the research tool is a questionnaire. The validity and reliability of this study were confirmed by previous similar researches and the opinions of theses professors and thesis advisors. The internal validity (reliability) of the tool (questionnaire) was also demonstrated through Cronbach's alpha with 0.84 for the questionnaires. Ranking of factors affecting the rate of citizen participation in household waste management showed a significant relationship and it was found that each of the factors had different ranking in participation. Also, one-sample t-test, Spearman and Spearman tests were used to investigate the research variables (including gender and education) related to participation in household waste management. There are positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste Management
  • Citizen participation
  • Tehran metropolis
  • District 19
  • Household waste