تاثیر تغییر ویسکوزیته خوراک و دمای آلاینده واحد تولیدی فرآورده سنگین نفتیHVO بر میزان انتشار آلاینده CO با رویکرد کاهش مصرف انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سید خندان، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان شهید عراقی، پلاک 7، طبقه اول

2 استاد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

4 استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

واحد تولیدی فرآورده های HVO از جمله واحد های پالایشگاهی آلاینده می باشد که غالبا میزان انتشار آلاینده های SOx|، NOx، THC، CO2 و CO بالاتر از استاندارد را داشته است، با بررسی پارامترهای عملیاتی و تعیین میزان اثرگذاری آنها بر آلاینده ها، ویسکوزیته خوراک بعنوان یکی از پارامترهای مهم شناسایی و بعنوان معیار ارزیابی تعیین شد. با استفاده از چند خوراک با مشخصه ویسکوزیته متفاوت، کاهش دمای آلاینده ، تغییر دمای محفظه احتراق (بعنوان بخش مصرف کننده انرژی) و تنظیم سایر شرایط فرآیندی و تولید محصول در دو طبقه بندیLHVO و HHVO میزان آلاینده CO اندازه گیری شد. میزان آلاینده CO خروجی از فرآیند تولید LHVO به مراتب کمتر از تولید HHVO می باشد و با افزایش ویسکوزیته خوراک و کاهش دمای آلاینده خروجی از راکتور، این میزان کاهش می یابد که بعنوان مثال مقدار آلاینده CO خروجی در شرایط یکسان فرآیندی، با میزان mg/nm3 1280 در فرآیند تولید LHVO به میزان mg/nm31740 در فرآیند HHVO افزایش یافته و همچنین مقدار این آلاینده خروجی در فرآیند تولیدHHVO از mg/nm31619 در وضعیت خروج عادی به mg/nm3690 در وضعیت کاهش دمای آلاینده ، کاهش یافته است. نهایتا نتایج بدست آمده مطابق با پارامتر های تعیین شده مقایسه، تحلیل و گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Change in Feed Viscosity and Pollutant Temperature of Heavy Viscosity Oil (HVO) Production Unit on CO Emission with reducing energy consumption

نویسندگان [English]

  • Seyed Baher Shafaee 1
  • Gholamreza Nabi Bidhendi 2
  • Abdolreza Karbassi 3
  • Mohammadjavad Amiri 4
1 سید خندان، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان شهید عراقی، پلاک 7، طبقه اول
2 Professor ,School of Environment, College of Engineering, University of Tehran,Tehran – Iran
3 Associate professor,School of Environment,College of Engineering,University of Tehran,Tehran – Iran
4 Assistant professor, School of Environment,College of Engineering,University of Tehran,Tehran –Iran
چکیده [English]

The HVO production unit is one of the refineries' pollutant units, which often has a CO, THC, NOx, SOx and CO emissions higher than the standard limits. By investigating the operational parameters and determining their effect on pollutants, the viscosity of the feed was determined as one of the important parameters and evaluation measure. The emitted amount of CO pollutant was measured in several feeds with different viscosity characteristics, by decreasing the pollutants temperature, changing combustion chamber temperature(energy consumption)and adjusting other process and production conditions in two product categories: HHVO, LHVO. The amount of CO pollutant emission from LHVO production process is far less than the HHVO production and this amount is reduced by increasing the viscosity of the feed and reducing the outlet pollutant temperature of the reactor. For example the amount of CO emission in same operational condition is 1280 mg/nm3 for LHVO process but for HHVO process is 1740 mg/nm3 and the amount of this pollutant is 1619 mg/nm3 for HHVO process in normal emission process but decrees of pollutants temperature has resulted in decrease of emission to 690 mg/nm3. Finally, the results was analyzed and reported in accordance with the specified parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "CO pollutant emission"
  • "HVO heavy oil product"
  • "pollutant temperature"
  • " reducing energy consumption "