شبیه سازی پتانسیل غبارخیزی از سطوح معدنی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد، شهرستان مهریز، استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

2 گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

معدنکاری به عنوان یکی از فعّالیت‌هایی بیابان‌زایی، نقش حیاتی در بسیاری از کشورها دارد به گونه‌ای که بهره‌برداری از مواد معدنی فلزی و غیر‌فلزی آنها بخش عمده درآمد و اشتغال‌زایی این کشورها را تشکیل می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی پتانسیل غبارخیزی، انتشار و پراکندگی PM10 از سطوح باطله‌های معدن سرب و روی مهدی آباد استان یزد در روزهای رخداد فرسایش بادی است. بدین منظور، با بازدیدهای میدانی و اندازه‌گیری های آزمایشگاهی، اطلاعات مورد نیاز مدل فرسایش بادی SWEEP و مدل AERMOD تهیه گردید. نتایج نشان داد، بیشترین میزان تلفات خاک، خزش و جهش ذرات، تعلیق و انتشار PM10 در روز 13/10/1397 به ترتیب از سطوح باطله دولومیت دو (96/1)، اکسید (32/0)، دولومیت دو (65/1) و اکسید (kg 088/0) بود. در روز 9/11/1397 ترتیب این پارامترها برای باطله‌های دولومیت یک (66/2)، دولومیت دو (149/0)، دولومیت یک (26/2) و دولومیت یک ( kg128/0) است. نتایج پراکندگی ذرات نشان داد، بیشینه‌های غلظت PM10 شبیه‌سازی شده در بازده‌های زمانی 1، 8 و 24 ساعته در روز 13/10/1397 به ترتیب برابر با 6219، 1542 و 620 میکروگرم بر متر مکعب و در روز 9/11/1397 به ترتیب برابر با 1169، 394 و 141 میکروگرم بر متر مکعب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of dust emission potential from mineral surfaces (Case study: Mehdiabad Pb/Zn mine, Mehriz, Yazd province)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohseni Nasab 1
  • Mohammad Ali Saremi 2
  • Saeed Shojaee Barjoee 3
1 Department of Arid and Desert Regions Management, Yazd University, Yazd, Iran
2 Department of Arid and Desert Regions Management, University of Yazd, Yazd, Iran
3 Department of Environment, University of Yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

Mining, as one of the desertification activities, plays a vital role in many countries, The aim of the present study was to investigate the dusting potential, emission and dispersion of PM10 from the tailings surfaces of Mehdiabad lead and zinc mine in Yazd province on the days of wind erosion. For this purpose, with field visits and laboratory measurements, the required information of SWEEP wind erosion model and AERMOD model were prepared. The results showed that the highest rate of soil loss, creeption and saltation, PM10 in the 3/1/2020 were from dolomite 1 (1.96), oxide (0.32), dolomite 2 (1.65), and oxide (0.088 kg) tailings, respectively. On 11/9/1397, the order of these parameters is for tailings of dolomite one (2.66), dolomite two (0.149), dolomite one (2.26) and dolomite one (0.128 kg). On 29/1/2019, the order of these parameters is for tailings of dolomite 1 (2.66), dolomite 2 (0.149), dolomite 1 (2.26) and dolomite 1 (0.128 kg). The results of particle dispersion showed that the maximum concentrations of PM10 simulated at 1, 8 and 24 hour on 3/1/2020 were 6219, 1542 and 620 μg/m3 and on day 29/1/2019 were 1169, 394 and 141 μg/m3, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Wind erosion event”
  • “SWEEP”
  • “AERMOD”
  • “PM10”
  • “Tailing dam”