مقایسه رشد گونه یوکا (گیاه خنجر) با آبیاری توسط پساب بهداشتی و آب شرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

در این تحقیق تفاوت رشد فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی گیاه یوکا Yucca Elephantipes با آبیاری توسط پساب بهداشتی و آب شرب بررسی گردید. در این مطالعه، متغیرهای مرفولوژیکی گیاه شامل ارتفاع از محل طوقه گیاه تا انتهای بوته، تعداد برگ، تعداد ساقه، طول برگ، وزن خشک کل برگ، وزن خشک ساقه، تعداد ریشه و اندازه ریشه و متغیرهای فیزیولوژیکی گیاه شامل فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT)، آنزیم اسکوبات پراکسیداز (APX)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) بررسی گردید. تیمارهای آبیاری شامل آب شرب و پساب بهداشتی است. نتایج نشان دهنده اختلاف معنی دار در متغیرهای مورد بررسی در بین دو تیمار در سطح 5 % است. بیش‌ترین تعداد برگ و ریشه به ترتیب 64 و 6 در تیمار آبیاری با پساب بود. تعداد ساقه در هر دو تیمار برابر 1 به‌دست‌آمد. آنزیم اسکوربات پراکسیداز APX در آبیاری با پساب بهداشتی و آب شرب به ترتیب 0.62 و 0.71 بود. بهترین عملکرد آنزیم گایاکول پراکسیداز GPX مربوط به آبیاری با آب شرب به میزان 0.17 بود. همچنین نتایج نشان داد آبیاری با پساب بهداشتی گیاه یوکا، پارامترهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه به ترتیب 8% و 2% عملکرد بهتری را در متغیرهای موردمطالعه نسبت به نمونه های مشابه آبیاری شده با آب شرب داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the growth of Yucca (Dagger plant) with irrigation by sanitary sewage and drinking water

نویسندگان [English]

  • Hadi Khalifeh 1
  • Fazel Amiri 2
1 Department of Natural Resources and Environment, College of Engineering, Branch Bushehr, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
2 Department of Natural Resources and Environment, College of Engineering, Branch Bushehr, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

In this study the difference between physiological and morphological growth of Yucca Elephantipes with irrigation by sanitary wastewater and drinking water was investigated. Morphological variables such as height from the crown to the tail end of the plant, number of leaves, number of stems, leaf length, total leaf dry weight, stem dry weight, number of roots and root size and physiological variables of the plant including Catalase enzyme activity (CAT), Ascorbate peroxidase enzyme activity (APX), Glutathione peroxidase enzyme (GPX) have examined. Irrigation treatments include drinking water and sanitary wastewater. The results show a significant difference in the studied variables between the two treatments at the level of 5%. The highest number of leaves and roots were 64 and 6, respectively, in the treatment of irrigation with wastewater. The number of stems in both treatments was equal to 1. APX in sanitary irrigation and drinking water was 0.62 and 0.71, respectively. The best performance of GPX was related to drinking water irrigation at 0.17. The results also showed that irrigation with sanitary wastewater of Y. Elephantipes, morphological and physiological parameters of the plant had 8% and 2% better performance in the studied variables than similar samples irrigated with drinking water, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Sanitary wastewater”
  • “Catalase enzyme”
  • “Ascorbate peroxidase enzyme”
  • “Glutathione peroxidase enzyme”
  • “Yucca Elephantipes”