امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی: دشت مغان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش ‌از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

3 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

چکیده

استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل‌های سنجش از دور به عنوان ابزاری مناسب و کم‌هزینه برای تخمین تابش خورشیدی، در سال‌های اخیر بوده است. جهت انجام این پژوهش، از تصاویر مربوط به دو سال 2019 و 2020 ماهواره لندست 8 سنجنده OLI و سنجنده TIRS و الگوریتم سبال استفاده شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که میانگین بیشترین تابش موج کوتاه ورودی به میزان 914 وات بر مترمربع در ژوئن و کمترین مقدار در نوامبر به میزان 548 وات بر مترمربع بوده است. این در حالی است که بیشترین مقدار تابش خالص در ژوئن به میزان 505 وات بر مترمربع و کمترین مقدار در فوریه به میزان 467 وات بر مترمربع محاسبه شده است. در نهایت بیشترین مقدار تابش خالص رسیده به سطح زمین در ماه ژوئن به اندازه میانگین 505 وات بر مترمربع، کمترین مقدار میانگین مربوط به نوامبر با 296 وات بر متر مربع بوده است. تفاوت در مقدار تابش خالص رسیده به زمین در منطقه مورد مطالعه، ناشی از تفاوت زاویه تابش خورشید و تعداد ساعات آفتابی در ماه‌های مختلف سال است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که تابش خورشیدی در منطقه، در دو سال مورد بررسی پتانسیل لازم برای اجرای طرح‌های فتوولتائیک خورشیدی را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of using solar radiation energy using remote sensing and SEBAL algorithm (Case study: Moghan Plain)

نویسندگان [English]

  • Sayyad Asghari Saraskanrood 1
  • Maryam Mohamadzadeh Shishegaran 2
  • Ehsan Ghale 3
2 Msc Remote Sensing and GIS, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 PhD student of Geomorphology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The use of satellite imagery and remote sensing models has been a convenient and inexpensive tool for estimating solar radiation in recent years.images related to the two years 2019 and 2020 of Landsat 8 satellites, OLI sensors, TIRS sensors and Sabal algorithm were used. The results show that the average of the highest input shortwave radiation was 914 watts per square meter in June and the lowest in November was 548 watts per square meter. The highest amount of net radiation in June was 505 watts per square meter and the lowest in February was 467 watts per square meter. Finally, the highest amount of net radiation reached the earth's surface in June at an average of 505 watts per square meter, the lowest average amount was in November at 296 watts per square meter. The difference in the amount of net radiation reaching the earth in the study area is due to the difference in the angle of the sun and the number of hours of sunshine in different months of the year. Finally, it can be concluded that solar radiation in the region, in the two years under study has the necessary potential to implement solar photovoltaic projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‘’Solar radiant energy’’
  • ‘’SEBAL algorithm’’
  • ‘’Remote sensing’’
  • ‘’Moghan Plain’’