توانایی جاذب نانوساختار پوسته تخممرغ در کاهش غلظت سدیم از محیط آب و خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

2 گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی

چکیده

در سال های اخیر نانوتکنولوژی به عنوان یکی از تکنولوژی های جذاب برای تصفیه آب ظاهر شده است. مزایای استفاده از مواد نانو شامل سطح زیاد، واکنش پذیری بالا، ساخت در محل و پتانسیل بالای استفاده در تصفیه آب است. به این منظور این تحقیق، با هدف مطالعه تأثیر کاربرد ذرات نانوساختار پوسته تخم مرغ بر راندمان جذب سدیم به صورت سیستم ناپیوسته انجام شد.اثر عواملی مانند pH، جرم جاذب، زمان تماس، غلظت سدیم ورودی روی جذب سدیم مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای جاذب مورد مطالعه زمان تعادل پس از 30 دقیقه و حداکثر جذب سدیم در pH برابر 5 به دست آمد. با افزایش جرم جاذب از 3/0 تا 5/0 گرم راندمان حذف از 35/83 تا 75/92 درصد افزایش یافت، اما با افزایش میزان جاذب از 5/0 تا 6/1 گرم راندمان جذب ثابت ماند. با افزایش غلظت سدیم محلول (120-5 میلی گرم بر لیتر)، راندمان حذف از 01/89 به 01/68 درصد کاهش پیدا نمود. از بین مدل های سنتیک بکار رفته ایزوترم فروندلیچ 38/0RMSE= و 99/0R2= برای توصیف فرایند جذب مناسبتر بوده و مطابقت بیشتری با داده های آزمایشگاهی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ability of adsorbent nanostructure of eggshell in reducing sodium concentration from soil and water environment

نویسندگان [English]

  • Ali Bafkar 1
  • Akbar Rasouli 2
1 WATER ENGINEERING, RAZI UNIVERSITY
2 Water Enginerring, Razi University
چکیده [English]

In recent years, nanotechnology has emerged as one of the most attractive technologies for water treatment. The advantages of using nanomaterials include high surface area, high reactivity, on-site fabrication and high potential for use in water treatment. For this purpose, this research was conducted to study the effect of the application of egg shell nanostructured particles on sodium adsorption efficiency as a discontinuous system. The effect of factors such as pH, adsorbent mass, contact time, input sodium concentration on sodium uptake was tested. The results showed that for the studied adsorbent the equilibrium time was obtained after 30 minutes and the maximum sodium uptake at pH was 5. With increasing the adsorbent mass from 0.3 to 0.5 g, the removal efficiency increased from 83.35 to 92.75%, but with increasing the adsorbent from 0.5 to 1.6 g, the adsorption efficiency remained constant. With increasing the concentration of dissolved sodium (5-120 mg / l), the removal efficiency decreased from 89.01 to 68.01%. Among the synthetic models used, the Freundlich isotherm (RMSE = 0.38 and R2 = 0.99) was more suitable for describing the adsorption process and was more consistent with laboratory data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Removal efficiency"
  • "Sodium"
  • "Nanoparticles"
  • "Egg shell"