آزاد سازی تجاری و کیفیت محیط زیست (مورد مطالعه: ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
انرژی در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کالای مهمی محسوب می‌شود و انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از مصرف انرژی، جهان را با یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی مواجه کرده است. در این پژوهش کیفیت محیط زیست و آثار رفاهی کاهش تعرفه‌های وارداتی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس مدل پروژه تحلیل تجارت جهانی انرژی محور (GTAP-E) و نسخه10 پایگاه داده‌های آن، طی سه سناریو (کاهش 20 درصدی و کاهش 60 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه‌ها) با بسته نرم‌افزاری GEMPACK تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش درجه آزاد‌سازی تجاری، حجم انتشار گاز CO2 بنگاه‌ها، ناشی از مصرف کالاهای واسطه‌ای تولید داخل و وارداتی به ترتیب کاهش و افزایش یافته است و با آزاد‌سازی کامل تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، انتشار گاز CO2 در ایران 3.01 درصد کاهش یافته است و نیز با افزایش درجه آزاد سازی تجاری، رفاه افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trade Liberalization and Environmental Quality (Case Study: Iran And Eurasian Economic Union Members)

نویسندگان [English]

  • mehdi nejati 1
  • Mojtaba Bahmani 2
  • Sayyed Abdolmajid Jalaee Esfandabadi 3
  • yaser balaghi 4
1 department of economics
2 Assistant Professorin of economics, Shahid Bahonar university
3 Professor of economics, Shahid Bahonar university
4 PhD student in department of economics and management, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Abstract
Energy is a significant commodity in the most economic activities and greenhouse gas emissions from energy consumption have made the world one of the most significant environmental challenges. In this research, the quality of environment and the welfare influences of decreasing import tariffs between Iran and the member countries of Eurasian Economic Union due to the model of energy-driven global trade analysis project (GTAP-E) and version 10 of its databases, in three scenarios (20% reduction and 60% reduction and 100% reduction in tariff rates) have been analyzed by GEMPACK software package. The results of this research indicate by increasing the degree of commercial liberalization, the volume of CO2 emissions of enterprises, due to the consumption of intermediate goods of domestic and imported production, has reduced and increased, respectively, and by the complete commercial liberalization of Iran and Eurasian Economic Union, CO2 emissions in Iran have decreased by 3.01%, and by increasing degree of trade liberalization, welfare increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Environment
  • Trade liberalization
  • Eurasian Economic Union
  • Energy-Driven Global Trade Analysis Project
  • Tariff