شوری زدایی خورشیدی در ایران – تحلیل SWOT با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد اسفراین، دانشگاه آزاد اسلامی، اسفراین، ایران

چکیده

استفاده از شوری زدایی خورشیدی آب به عنوان یک راه حل پایدار برای مشکلات ناشی از کمبود آب مطرح است. با توجه به قابلیت شوری زدایی خورشیدی در پوشش دادن بخشی از مسائل مربوط به آب، برنامه ریزی راهبردی برای آینده‌ی آن به عنوان یکی از منابع آب نامتعارف، در این مقاله مدنظر قرار گرفته است. به این منظور نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مربوط به شوری زدائی خورشیدی آب در ایران شناسایی و با روشی نظام‌یافته با تلفیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) با تحلیل SWOT اولویت‌بندی گردیده‌اند. نتایج حاکی از آن است که عوامل مثبت خارجی (فرصت ها) از اهمیت نسبی بالاتری برخوردار هستند و درنتیجه تأثیرگذاری بیشتری بر توسعه این سیستم در ایران خواهند داشت. با این حال با توجه به قرارگیری نقاط ضعف در مرتبه دوم، اتخاذ استراتژی هایی از نوع WO، می تواند مناسب این سیستم باشد. استراتژی‌هایی که با استفاده از فرصت های خارجی سیستم سعی در خنثی کردن اثر نقاط ضعف دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solar Desalination in Iran – a SWOT analysis using Fuzzy AHP

نویسندگان [English]

  • Mohammad Gholizadeh 1
  • Abolfazl Farzi 2
  • Samaneh Masoomi 1
1 Department of Mechanical Engineering,, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 Department of Civil Engineering, Esfarayen Branch, Islamic Azad University, Esfarayen, Iran
چکیده [English]

The use of solar desalination is a sustainable solution to the problems of water scarcity. Due to the ability of solar desalination to cover part of water issues, a strategic planning for its future as one of the unconventional water sources is considered in this article. For this purpose, strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) related to solar desalination in Iran have been identified and prioritized in a systematic way by combining the Fuzzy Analytic hierarchy process (FAHP) with SWOT analysis. The results indicate that positive external factors (opportunities) are of the highest relative importance and as a result will have a greater impact on the development of this system in Iran. However, given the weaknesses are in the second place, WO type strategies can be appropriate for the future development of this system; Strategies that try to neutralize the effect of weaknesses by using external opportunities of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Solar Desalination”
  • “strategic planning”
  • “keyword”
  • “SWOT analysis”
  • “Fuzzy AHP”