بررسی میزان ید در نمک های یددارتوزیع شده در شهرستان گرگان در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و درمانی گلستان، گرگان

2 -

3 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

4 گروه مهندسی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران

6 ندارم

چکیده

ید یکی از مهمترین ریز مغذی های ضروری در سرتاسر حیات می باشد. نمک مهمترین و ارزانترین ماده غذایی دارای ید در ایران است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان ید در نمکهای توزیع شده ید دار در شهرستان گرگان و مقایسه آن با استانداردها بود. در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، نمونه برداری از 11مارک نمک یددار موجود در فروشگاه های شهرستان گرگان انجام شد. میزان ید این نمونه ها با سه بار تکرار با روش تیتراسیون اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت. کمترین میانگین غلظت ید در مارک K(µg/g 05/15) مشاهده شد و با استانداردهای قدیم ( µg/g20-50) و جدید (µg/g 60-30)وزارت بهداشت مطابقت نداشت و با حداقل محدوده استاندارد جهانی WHO, UNICEF, ICCDD (µg/g 55-15)مطابقت داشت. همچنین، میانگین غلظت ید در مارکهای E(g/g62µ/23)، F(g/gµ 62/24)، I(µg/g 23/28) و J(g/gµ 68/21) با استاندارد جدید وزارت بهداشت همخوانی نداشت. مقدار ید در نمک می تواند به دلیل کیفیت در مرحله تولید مانند درصد خلوص و فاصله زمانی آن از تولید تا مصرف دارد. بنابراین، پایش و نظارت مداوم بر زنجیره تولید تا توزیع به موقع دارای اهمیت زیادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of iodine content in iodized salts distributed in Gorgan, 2016

نویسندگان [English]

 • yousof Dadban Shahamat 1
 • Samira Mojerlo 2
 • Samaneh Dehghan 3
 • Paniz Niksiar 4
 • Mina Ghahrchi 5
 • Zohreh Moghiseh 6
1 Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Golestan University of Medical Sciences
2 -
3 Department of Environmental Health Engineering, School of Heath, Mazanderan University of Medical Sciences
4 Department of Environment Engineering, Researchs and Sciences, Azad University, Tehran, Iran
5 Department of Environmental Health Engineering, Torbat Jam Faculty of Medical Sciences, Torbat Jam, Iran
6 -
چکیده [English]

Iodine is one of the most important essential micronutrients throughout life. Salt is the most important and inexpensive iodized foods in Iran. This study aims to investigate the concentration of iodine of salt in Gorgan and compare it with standards. This study was descriptive-analytical. The sampling was performed on 11 brands of iodized salt in Gorgan,s stores. The iodine content was measured by titration with three replications. The data were analyzed using SPSS software. In this study, the lowest average iodine concentration was observed in the K brand (15.05 µg/g). It did not meet the Ministry of Health standards (30-60 µg/g and 20-50µg/g). It met the WHO, UNICEF, ICCDD standards(15-55µg/g). Also, the brand of J (21.68 µg/g), F (24.62 µg/g), I (28.23 µg/g), and E (23.62 µg/g) did not meet the new standards of the Ministry of Health. The amount of iodine in the salt can be due to its quality in the production stage (e.g. purity) and the time interval from production to consumption. Therefore, continuous monitoring is very important in the chain of production and distribution timely.

کلیدواژه‌ها [English]

 • “Iodine”
 • “salts”
 • “Gorgan”
 • “standards”
 • “monitoring”