برآورد غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در خاک منطقه لنجان با استفاده از اندازه-گیری زمینی و تصاویر ماهواره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی محیط زیست محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه ازاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 دانش اموخته علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان.

چکیده

فلزات سنگین به دلیل غیرقابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیکی بر موجودات زنده بیشتر مورد توجه هستند. در این مطالعه به منظور بررسی آلودگی خاک اطراف ذوب آهن و نیز بررسی کارایی تصاویر ماهواره‌ای در برآورد غلظت فلزات سنگین انجام گرفت. نمونه برداری خاک از عمق 20- 0 سانتی متری به صورت مرکّب انجام گرفت.از دستگاه جذب اتمی جهت اندازه گیری فلزات سنگین، از نرم فزار SPSS 23 جهت انالیز های اماری و از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لَندسَت 8 و نرم افزار ArcGIS 10.5 جهت سنجش و پهنه بندی کادمیوم و سرب در خاک منطقه مورد مطالعه استفاده شد. نتایج نشان داد بین غلظت سُرب و باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک همبستگی منفی وجود دارد ولی بین غلظت کادمیوم و ارزش رقومی باندها همبستگی مشاهده نشد. از بین 20 منطقه‌ی مورد بررسی، بیشترین میزان آلودگی سرب و کادمیوم خاک در ایستگاه 1 واقع در نزدیکی کارخانه ذوب آهن مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Pb and Cadmium Heavy Metals Concentrations in Lenjan Soil Using Ground Measurement and Satellite Imaging

نویسندگان [English]

  • AmirMansour Ansari 1
  • Aptin Rahnavard 2
  • Farzad Savadkouhi 3
1 PhD student ,Department of Environmental science and engineering, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon , Iran
2 Assistant Professor ,Department of Environmental science and engineering, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon , Iran
3 Graduate Faculty of Environment, Islamic Azad University, khorasgan Branch, Iran
چکیده [English]

Among the various environmental pollutants, heavy metals are the most important due to their non-degradability and physiological effects on living organisms. In this study, in order to investigate the soil contamination around Zobahan and also to evaluate the efficiency of satellite images in estimating the concentration of heavy metals. Soil sampling was performed from a depth of 0-20 cm in a combined manner. Atomic absorption spectrometer was used to measure heavy metals, SPSS 23 software was used for statistical analysis and Landsat 8 satellite OLI sensor images and ArcGIS 10.5 software were used to measure and zoning cadmium and lead in the study area. The results showed that there was a negative correlation between the concentration of lead and visible and infrared bands, but no correlation was observed between the concentration of cadmium and the digital value of the bands. Among the 20 areas studied, the highest amount of lead and cadmium contamination was observed in station 1 located near the steel plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “lead”
  • “Lenjan”
  • “cadmium”
  • “Landsat 8”
  • “Soil pollution”