بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز گیوی چای و تاثیر آن بر فرسایش با استفاده از سنجش از دور و GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

چکیده

تغییر پوشش و کاربری زمین بر بسیاری از فرآیندهای طبیعی نظیر فرسایش خاک و تولید رسوب و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اثر می‌گذارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی روند تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز گیوی چای و همچنین تاثیر آن بر فرسایش خاک با استفاده از الگوریتم WLC می‌باشد. برای انجام تحقیق حاضر از تصاویر ماهواره لندست برای سال‌های 1985 (TM) و 2020 (OLI) استفاده و نقشه کاربری اراضی با استفاده از روش شی‌گرا تهیه شد. نتایج آشکارسازی تغییرات نشان داد که بیشترین میزان تغییرات افزایشی برای کشت آبی می‌باشد که نسبت به سال 1985، 89/17 درصد افزایش داشته است. بیشترین میزان کاهش تغییرات برای مرتع کم تراکم می‌باشد که 02/13 درصد کاهش داشته است. با توجه به نقشه پهنه‌بندی فرسایش سال 1985 به ترتیب 76/27 و 06/13 درصد و با توجه به پهنه‌بندی فرسایش سال 2020 به ترتیب 98/24 و 39/16 درصد از مساحت حوضه آبریز گیوی چای در دو طبقه پرخطر و بسیار پرخطر قرار دارند، به نحوی که این طبقات نیز در هر دو بازه زمانی در کاربری‌های مسکونی، کشت دیم و مرتع متوسط قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of land use changes in Givi Chay catchment and its effect on erosion using RS and GIS

نویسندگان [English]

  • Sayyad Asghari Saraskanrood 1
  • Mostafa Omidifar 2
  • Ehsan Ghale 3
1
2 University of Mohaghegh Ardabili
3 PhD student of Geomorphology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Changes in land cover and land use affect many natural processes such as soil erosion and sediment production and the physical and chemical properties of the soil. The purpose of this study is to investigate the trend of land use change in Givi Chay catchment area and also its effect on soil erosion using WLC algorithm. For the present study, Landsat satellite images for 1985 (TM) and 2020 (OLI) were used and the land use map was prepared using the object-oriented method. The results of detection of changes showed that the highest rate of increase is for irrigated cultivation, which has increased by 17.89% compared to 1985. The highest rate of change is for low density pastures, which has decreased by 13.02%. According to the erosion zoning map of 1985, 27.76 and 13.06%, and according to the erosion zoning of 2020, 24.98 and 16.39% of the Givi Chay catchment area in two high-risk floors and very risky, so that these classes are also in both time periods in residential use, rainfed cultivation and medium rangeland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ’Landuse change’’
  • ‘’Soil erosion’’
  • ‘’Object-oriented classification’’
  • ‘’WLC algorithm’’