سنجش توسعه میان افزا در شهررشت بر مبنای شاخص های (کالبدی و جمعیتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

10.22034/jess.2023.381537.1959

چکیده

به دنبال گسترش افقی شهر به سمت پیرامون اطراف شهر، برخی فضاها در درون شهر رها شده و از روند توسعه بازمانده اند. این فضاها که عنوان سطوح میان افزا خوانده می شوند به دلیل استقرارشان در درون شهرها، دارای پتانسیل لازم برای توسعه شهر می باشند. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش توسعه میان افزا در شهر رشت بر مبنای شاخص (کالبدی و جمعیتی) می باشد. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ - ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ابزار متن (سند) کاوی که نتایج سرشماری-های عمومی نفوس و مسکن سال 1395 می باشد استفاده شده است. سپس به ‌منظور تحلیل الگوی مناسب جهت توسعه میان افزای شهری شهر رشت از شاخص های (کالبدی و شاخص جمعیتی) بهره برده و جهت بازنمایی وضعیت پراکنش این شاخص ها نیز از نرم افزارGIS استفاده شده است. نتایج حاصله از توزیع فضایی نشان می دهد مناطق (2،3،4) با توجه به اینکه در بناها از مصالحی همچون آجر و آهن استفاده شده است از این لحاظ دارای پتانسیل توسعه میان افزا می باشد. همچنین به لحاظ کیفیت ابنیه مناطق ( 2،3،4) که بیشترین مساحت از بنای تخریبی و مرمتی را به خود اختصاص داده اند دارای بیشترین پتانسیل برای توسعه میان افزا می باشند و در نهایت منطقه 5 شهر رشت کمترین ظرفیت توسعه میان افزا را دارد. بر اساس پراکنش فضایی تراکم جمعیتی نیز، بیشترین تراکم جمعیتی متعلق به قسمتی از منطقه 2 و کمترین تراکم به منطقه 5 شهر رشت اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the development of intermediate development in Rasht based on (physical and demographic) indicators

نویسندگان [English]

  • Maryam Alipour Colsaraki
  • Mohammad Taghi Masoumi
  • Rasol Samadzadeh
Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Human Sciences, Islamic Azad University, Ardabil Branch
چکیده [English]

Introduction

Following the horizontal expansion of the city around the city, some spaces have been abandoned within the city and have failed to develop. These spaces, which are called intermediate levels, have the potential to develop the city because of their establishment within cities. One of the benefits of intermediate development is now environmental benefits and promotion of sustainable urban development indicators. Urban Development, unlike other urban development policies, is a complex, multi -faceted, intermediate and transcendental issue given that it takes place in the context of the existing city and with the presence of residents, citizens and neighborhood units. Inappropriate uses are reformed within the city's present -day life such as prisons, military garrisons, factories and intruders within the city. The level of passages and access networks, the level of green space, etc. approach urbanization standards. Increased development is to build new buildings on empty lands or unused parts between neighborhood units as well as commercial areas. In fact, the term of development, renovation, refurbishment and usability of existing urban areas, and equitable distribution of urban buildings and facilities at all areas and levels, is to provide and regenerate and reorganize the body of the city. Special for cities that face horizontal development restrictions is a good approach. Typically, cities that are facing natural bottlenecks and land limited to their horizontal expansion are the basis for the use of urban development, as well as other Iranian cities, have accelerated urbanization as a result of severe rural migration to the city. The agricultural and forest lands of its suburbs have been resolved, which in the future will lead to environmental consequences such as rising temperatures, shortage of crop land, urban irregularity, increased cost of service, and so on. Therefore, the main purpose of the present study is to measure the intermediate development in Rasht based on indicators (physical and demographic).

Methodology

It is now possible to use the work of the work, and from the point of view of the method and the method in the sheets. For data analysis, the text of the text (document) of the general census of the population and housing in 2016 and the GIS layers in the Rasht city level are used in terms of administrative -political divisions of the Ministry of Interior. The present study attempts to analyze and analyze the appropriate pattern for urban development in different areas of Rasht in the context of the concepts and relying on the current situation. In the work process, the data were first compiled and theoretical by using library and electronic resources, and then, in order to analyze the appropriate pattern for urban development, investigate the existing capacities of the region in the form of physical indicators (type The materials, the life of the building and the quality of the building) and the demographic index have been taken. The following layers of information related to them are produced using digital information and GIS databases.

Conclusion

Spatial Distribution of Physical Index: In order to analyze the spatial distribution of the physical index of criteria (type of material, building life and quality of buildings) at different regions of the city of Rasht, each of which is described.

• The materials used in the building and the life of the building

The life index of the building or in other words the age of the residential unit is one of the qualitative indicators in the housing sector and related studies. In this study, the materials used in the building are specified in the form of 4 spectra, with the highest amount of the second spectrum (brick and iron), which have moderate to low resistance to natural disasters. In this study, buildings over 20 years have dated the title of development component between the criterion of action. That is to say, the older buildings of 20 years of life with brick and iron materials, the potential and development capacity of the inter -neighborhood in that area or neighborhood. Of course, it depends on the materials used in the building, which is more commonly used in the study city of brick and iron. According to the materials used in the building and the life of the building, the districts (2,3,4), dating back to 20 years, have the largest brick and iron building in Rasht and the neighborhoods (1,5) of the new neighborhood. And they are newly manufactured with steel structure materials. Therefore, areas (2,3,4), given that it is used as brick and iron, has the potential to develop intermediate development.• Quality of buildings

The quality status of the study area is measured in the form of 4 spectrum (renovation, medium, old and destructive) according to the research goals. Based on spatial distribution of buildings quality,

District 2 of Rasht has the lowest and destructive area, and the neighborhoods of Rasht are among the old neighborhoods of the city and form the main core of the city. Areas (5, 3,4) in Rasht also have a renovation building. Accordingly, the greater the area of destructive and restoration, the higher the capacity and potential of the city for the development of the middle. District (1) Rasht is a renovation and without destruction. Finally, it can be stated that the neighborhoods (3,4,5, 2) have the largest area of destructive and restoration, so they have the highest potential for intermediate development.

•population density

Population density is one of the indicators in the field of developmental development. The population density status of the study area is measured in the form of 4 spectrum (density below 50, density of 51-21, density of 150-101 and density above 150).

High population density belongs to part of District 2, high density (4, 3, 2), which is the logic of 3 suburbs and informal, mostly due to the relatively high migration of villagers and other provincial cities, especially East Azerbaijan (Hashtrood). And Ardebil (Khalkhal) has been in this part of the city in recent years. Areas (3, 1) have a moderate population density and eventually the 5th district of Rasht has the lowest density. Given the population density index, which is one of the intermediate development potential in Rasht city, the lower the population density of the city, the capacity, potential and capacity to develop between greater and population attraction. So the concept of population density indicates the relationship between the number of people and their occupation space. Population scattering plays an important role in implementing urban development plan, and areas with low population density are more prioritized than elsewhere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development between addresses
  • physical distribution
  • population distribution
  • Rasht city