تحلیل روند تغییرات اقلیمی استان قم و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

نگرانی های زیادی در استان قم به عنوان یکی از کم بارش ترین استان های کشور برای خطر وقوع خشکسالی شدید و تغییر اقلیم وجود دارد. لذا ضروری است، روند تغییرات عناصر شاخص اقلیمی بررسی و در جهت مدیریت و برنامه ریزی و توسعه صحیح استان مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور، با استفاده از روش آماری من-کندال، تعدادی از مؤلفه های اقلیمی طی سال های 1368 تا 1392 در این منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، میانگین حداقل و متوسط دمای سالانه دچار جهش اقلیمی شده و روند تغییرات معنی دار افزایشی در سطح 99 درصد دارند، میزان بارتدگی سالانه فاقد روندی معنی دار می باشد. میانگین رطوبت نسبی سالانه نوسان زیادی داشته است و در سال 1389 پس از یک تغییر ناگهانی، روندی افزایشی و معنی داری را در سطح 95 درصد اطمینان دنبال می کند. میانگین سرعت باد نیز روندی افزایشی را از سال 1380داشته است و در سطح 95درصد معنی دار شده است، اما تا سال 1392 جهش اقلیمی در آن رخ نداده است. در اکثر موارد روند معنی دار افزایشی و تغییرات ناگهانی اقلیمی طی چهار سال اخیر صورت گرفته است. وقوع بارش‌های رگباری و سیل آسا، خطر فرسایش آبی و بادی، گسترش بیابانها و کویر، تشدید پدیده خشکسالی و کاهش منابع آبی و افت سطح آبهای زیر زمینی و کاهش کیفیت آن از تبعات منفی تغییرات اقلیمی نتایج این پدیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Change Analysis and Its’ Impacts in Qom Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Hasan Darabi 1
  • Abbas Jafari 2
  • Kimia Akhavan Farshchi 2
1 نویسنده مسئول، استادیار گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
چکیده [English]

Qom as one of the provinces with the lowest amount of rainfall in Iran, is facing adverse effects of growing population, developing industrial and agriculture activities along with rainfall reduction, temperature and wind increase and unbridle exploitation of water resources over recent past years. Therefore, it is necessary to analyze the climatic variable factors trend to be considered in managing, planning and proper development of the province. The climate change is the main challenge in area. To that end, Mann-Kendall test has been used to process a few climatic variables from 1989-2014 in the area. This suggests average minimum and average annual temperature have experienced dramatic change and have positive significant variability at 99% reliability, but average annual rainfall shows no significant trend. Average annual relative humidity fluctuates wildly and in 2010, after a sudden change, follows a noticeably upward trend at 95% reliability. Average wind speed has had a rising trend since 2001, but no sudden change occurred until 2013. Almost all noticeable upward trends and sudden climatic changes happened over late four years of research. Intensive rainfalls, water/wind erosion, desertification, and increase in the intensified droughts and decline in water resources as well groundwater level and quality are among adverse effects of climate change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trends Identification
  • Climate change
  • Man Kendall Test
  • Qom