دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-71 
تحلیل روند تغییرات اقلیمی استان قم و پیامدهای آن

صفحه 25-40

حسن دارابی؛ عباس جعفری؛ کیمیا اخوان فرشچی


ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت قائن با استفاده از مدل DRASTIC

صفحه 63-71

الهه ساداتی پور؛ روح الله نوری؛ اکبر باغوند؛ سامان جوادی پیربازاری؛ حمید کاردان مقدم