ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت قائن با استفاده از مدل DRASTIC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانش آموخته کارشناس ارشد علوم محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

4 استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

5 دانشجوی دکتری منابع آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

منابع آب زیرزمینی اگرچه از آسیب‌پذیری کمتری نسبت به آب‌های سطحی برخوردارند، اما به دلیل عدم سهولت تصفیه در صورت آلوده شدن نیاز به مدیریت مناسبی دارند. در این تحقیق با توجه به اهمیت آبخوان دشت قائن در تامین آب مورد نیاز شرب و همچنین کشاورزی و تولید زعفران، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان این دشت انجام شد. برای این منظور با جمع آوری پارامتر‌های ورودی مدل DRASTIC شامل عمق آب‌زیرزمینی، تغذیه خالص، مواد تشکیل‌دهنده آبخوان، نوع خاک، توپوگرافی، اثر منطقه غیر‌اشباع و هدایت هیدرولیکی آبخوان، آسیب‌پذیری آبخوان تعیین گردید. نتایج به دست آمده از DRASTIC مشخص نمود که حدود 29/6 درصد از آبخوان در محدوده پتانسیل آسیب‌پذیری کم، 34/91 درصد در محدوده آسیب‌پذیری متوسط و 36/2 درصد واقع در شمال‌شرقی آبخوان در محدوده آسیب‌پذیری زیاد قرار دارد. نتایج این تحقیق می‌تواند در اتخاذ تصمیمات مدیریتی در راستای بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی در دشت قائن مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of DRASTIC Model for Groundwater Vulnerability Assessment of the Ghaen Aquifer

نویسندگان [English]

  • Elaheh Sadatipoor 1
  • Roohollah Noori 2
  • Akbar Baghvand 3
  • Saman Javadi Pirbazari 4
  • Hamid Kardan Moghaddam 5
1 , MSc Graduated of Environmental Sciences, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran
3 Associate Professor, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran
4 Department of Irrigation and Drainage, Aburaihan Campus, University of Tehran, Iran
5 PhD student, Department of Irrigation and Drainage, Aburaihan Campus, University of Tehran