مطالعات امکانسنجی و انتخاب روش بهینه استخراج (با نگرشی به کانسار سرب نیگنان بشرویه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

چکیده

مواد معدنی زیربنای اقتصاد و صنعت هر جامعه را تشکیل میدهند. انسان از همان آغاز آفرینش خود در طول تاریخ، برحسب نیازمندیها و
شناخت، از مواد معدنی ا ستفاده میکرده ا ست. اکنون نیز از تمامی مواد معدنی به حالتها و شیوههای گوناگون بهرهبرداری مینماید. به سخن
دیگر، همین مواد معدنی هستند که پایه و اساس تمدن را تشکیل میدهند. در این مطالعه، به منظور مدلسازی کانسار سرب نیگنان و با استفاده
در هر مقطع تعیین گردیده و سپس با در نظر گرفتن موقعیّت و رفتار Surpac از اطلاعات اکتشافی موجود، محدوده کانسار توسط نرمافزار 6.2
گ سلها، ات صال این مقاطع به یکدیگر صورت گرفته و پو سته توخالی واحد سرب و نقره ایجاد شده ا ست. به منظور پیشبینی انتخاب بهترین
روش ا ستخراج برای معدن زیرزمینی، با ا ستفاده از شبکههای ع صبی م صنوعی، ابتدا پارامترهای مؤثر بر انتخاب نوع روش به منظور ساختار
شبکه انتخاب و سپس به شبیهسازی برای دستیابی به شبکه بهینه پرداخته میشود. با توجه به محاسبات انجام شده، بهترین روش، روش
استخراج انبارهای برای استخراج معدن خواهد بود. برنامه پروژه که شامل اجرا، ظرفیت یا وسعت، محدوده کار، منابع لازم و فناوری مناسب،
روشهای انجام کار، بودجه و زمانبندی پروژه، مح صول نتایج مطالعات امکان سنجی ا ست. مطالعات امکان سنجی، ب سته به تنا سب بزرگی و
پیچیدگی و موقعیّت هر پروژه، توسط یک گروه کارشناسی انجام میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility studies and selection of the optimal mining method (with a view to Boshruye Neygenan Lead ore)

نویسندگان [English]

  • Mohammadamin Zareedarmian 1
  • mohammadreza Basirnejad 2
  • Mohammad Javanshir Giv 3
1 کارشناس ارشد مهندسی معدن دانشگاه بیرجند
2 2 Master of Mining Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Assistant Professor, Mining Engineering Department, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

 Infrastructure and industrial minerals make up the community. From the beginning of his human creation throughout history, in terms of needs and knowledge of minerals has been used. All in all minerals to exploit the various modes and methods. In other words: the minerals that make up the foundation of civilization. In this study, in order to model the deposit of Neygenan lead and using data from exploratory existing range of deposit by software, Surpac 6.2 per point is determined and then considering the location and behavior of faults, connect the sections to each other. The hollow shell made of lead and silver. According to the calculations, the best method will be Shrinkage Stoping. Project involving the performance, capacity or breadth, scope of work, the necessary resources and appropriate technology, methods of work, budget and project schedule, product feasibility studies. Feasibility studies, as appropriate magnitude and complexity and location of each project is done by an expert group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Feasibility
  • Neural Network
  • Neygenan lead