دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1396 
تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار CO2 از نیروگاه‌های‌‌ حرارتی کشور با استفاده از مدل STIRPAT

صفحه 38-25

علی رشیدی؛ سعید نظری کودهی؛ رامین پایدار راوندی؛ امید شاه حسینی؛ آرش کوکب پیک


برآورد ارزش تفریحی پارک ملی بمو استان فارس با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

صفحه 100-87

امیدعلی عادلی؛ حبیب انصاری سامانی؛ نصراله فریدونی؛ رؤیا زارع قلعه‌سیدی